ОБЩИ УСЛОВИЯ


I. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ НАЕМАТЕЛЯ

Чл. 1. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да има навършени 21 години и стаж, като шофьор от минимум 1 година с изключение за шофьори на и над 30 годишна възраст. Да притежава редовни и валидни лични документи: паспорт/лична карта, свидетелство за управление на МПС и контролен талон (СУМПС). Само записаните в настоящия договор лица (НАЕМАТЕЛЯТ И ДОПЪЛНИТЕЛНИЯТ ШОФЬОР) могат да управляват наетия автомобил. В случай на управление от друго лице, невписано в договора за наем, НАЕМАТЕЛЯТ носи пълната отговорност за стойността на автомобила и възникналите допълнителни разходи, без значение на заплатените такси за освобождаване от отговорност или допълнителни покрития.

Чл. 2. С подписа си НАЕМАТЕЛЯТ декларира, че е правоспособен водач с валидно СУМПС, има всички необходими документи и съответните категории да управлява наетия автомобил. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен сам да се снабди с международна шофьорска книжка или легализиран превод на оригиналното СУМПС в случай, че то е издадено от държава не подписала Виенската конвенция за движението по пътищата от 08.11.1968г.

Чл. 3. Ако в договора за наем НАЕМАТЕЛЯ е българско или чуждестранно юридическо лице то, юридическото лице е солидарно отговорно с основния и допълнителния шофьор. Ако в договора за наем са вписани един или повече допълнителни шофьори, то те са солидарно отговорни с този, който е вписан като НАЕМАТЕЛ.

Чл. 4. Ако в договора за наем на авторизационната форма с данните на банковата карта е вписано лице, различно от основния или допълнителния шофьори, то той се вписва като Картодържател, който е солидарно отговорен с НАЕМАТЕЛЯ и гарантира задълженията на НАЕМАТЕЛЯ.

II. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА АВТОМОБИЛА

Чл. 5. Автомобилът се предава на НАЕМАТЕЛЯ в изправно техническо състояние с резервна гума или авариен комплект за ремонт и друго необходимо оборудване, отразено в приемо-предавателния протокол, неразделна част от договора, по условията, на който става и връщането на автомобила. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да върне автомобила с всички предадени му документи на мястото, което е посочено в договора, в уговорения срок и в същото състояние. При сключване на договора, в приемо-предавателния протокол се отбелязват забележки, ако има такива, по външния вид или интериора на автомобила. При връщане на автомобила, след оглед и при установяване на повреди или липси, те се заплащат от НАЕМАТЕЛЯ съгласно официален ценоразпис във връзка с чл. 29. Претенции по състояние на автомобила от НАЕМАТЕЛЯ могат да се правят единствено пред НАЕМОДАТЕЛЯ при приемането на МПС.

Чл. 6. При отказ на НАЕМАТЕЛЯ да подпише приемо-предавателния протокол при връщането на автомобила, то той се подписва едностранно от НАЕМОДАТЕЛЯ и от свидетел, удостоверяващ отказа като констатациите в протокола обвързват и страната, отказала да го подпише и могат да се ползват като доказателство в съда.

Чл. 7. В случай на техническа повреда на основния автомобил, дължаща се на фабричен дефект или естествено износване, НАЕМОДАТЕЛЯ е длъжен да предостави заместващ автомобил от подобен или по-висок клас, в срок до 3 работни дни в най-близкия офис на дружеството. В случай на невъзможност за придвижване на авариралия автомобил на собствен ход до най-близкия офис на НАЕМОДАТЕЛЯ, то същият е длъжен да достави заместващия автомобил, до местоположението на обездвижения основен автомобил.

Чл. 8. При подмяна на автомобила, осъществена във връзка с чл. 7 и чл. 30, т. 2, НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен да удължи срока на договора с толкова време, колкото е било забавено предоставянето на заместващия автомобил. В случай, че НАЕМАТЕЛЯТ откаже заместващия автомобил, то разликата за реално неизползваните и платени наемни дни му се възстановява.

Чл. 9. При получаване на автомобила НАЕМАТЕЛЯТ предоставя на НАЕМОДАТЕЛЯ депозит, посочен в този договор, който гарантира добросъвестното изпълнение на задълженията на НАЕМАТЕЛЯ по договора и служи за обезщетяване на НАЕМОДАТЕЛЯ за вреди по наетия автомобил, настъпили по време на действието на договора и за покриване на допълнителни разходи за НАЕМОДАТЕЛЯ възникнали в периода на владение на наетия автомобил от НАЕМАТЕЛЯ. В случай че депозита е предоставен с банкова карта, НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да посети най-близкия офис на НАЕМОДАТЕЛЯ в работен ден, преди изтичането на двадесет и петия ден от предоставянето му, за да направи нов депозит със същата банкова карта. В деня на предоставянето на новия депозит, служител на НАЕМОДАТЕЛЯ прави задължителен оглед на наетия автомобил и ако при проверката не са установени нови щети, предходния депозит се освобождава. Ако НАЕМАТЕЛЯТ не е направил нов депозит преди изтичането на двадесет и петия ден от предоставянето на предходния депозит, НАЕМОДАТЕЛЯ има право да приложи чл. 12 т. 2 от настоящите Общи условия. При връщане в срок на автомобила от НАЕМАТЕЛЯ и при условията на коректно ползване, без щети и липси, депозитът се възстановява в пълния му размер.

Чл. 10. В случай че НАЕМАТЕЛЯТ не е изпълнил, което и да е от своите задължения и отговорности по договора, НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да задържи целия депозит или такава част от него, необходима за покриването на разходите по отстраняване на претърпените вреди, както и за обезщетение за престоя на автомобила. Задържането на депозита от НАЕМОДАТЕЛЯ в гореизброените случаи, не отменя имуществената отговорност на НАЕМАТЕЛЯ за вреди, претърпени от НАЕМОДАТЕЛЯ в размер, надхвърлящ стойността на депозита.

Чл. 11. В случай, че НАЕМАТЕЛЯТ/КАРТОДЪРЖАТЕЛЯТ е предоставил данни на банкова карта и депозитът е авторизиран от нея, то той дава неотменимото си и безусловно съгласие на НАЕМОДАТЕЛЯ, след като и ако е усвоил изцяло депозита в предвидените в договора случаи, дори и след приключването му, да изтегли суми, надвишаващи депозита като подписа положен в авторизационната форма на първата страница от договора за наем, ще се счита за положен и на извлеченията от POS-терминал. Предоставената банкова карта трябва да бъде с валидност до края на наема, в противен случай НАЕМОДАТЕЛЯТ не носи отговорност за възстановяване на депозита. При настъпила промяна в предоставените данни на банковата карта или се наложи такава от обслужваща НАЕМАТЕЛЯ/КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ банка, същият е длъжен в срок от 24 часа да информира НАЕМОДАТЕЛЯ за настъпилата промяна. НАЕМОДАТЕЛЯТ не е необходимо да иска допълнително съгласие за допълнителни плащания от картодържателя при:
 1. всяко неизпълнение на договора, за което са предвидени обезщетения, неустойки и такси, съгласно официален ценоразпис по чл. 29 или друго законово или описано в този договор основание;
 2. събиране на такси, които не са били платени от НАЕМАТЕЛЯ, включително и такси платени към доставчици за използван ток при наем на електромобил;
 3. допълнителни разходи за НАЕМОДАТЕЛЯ, възникнали в периода на владение на наетия автомобил от НАЕМАТЕЛЯ - глоби за нарушение на правилата за движение по пътищата
Чл. 12. При невръщане на наетия автомобил в посочените в договора час и дата за връщане, НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да уведоми компетентните органи за обсебване по смисъла на Наказателния кодекс, ако не са били спазени условия по чл. 19 и НАЕМОДАТЕЛЯТ не е получил предварително писмено уведомление от НАЕМАТЕЛЯ за закъснението. НАЕМАТЕЛЯТ декларира, че знае следните обстоятелства:
 1. наетата кола не е негова собственост; с настоящия договор колата му се дава да я държи, пази и управлява; НАЕМАТЕЛЯТ няма право да третира колата като своя и ако стори това, отговаря по чл. 206 от Наказателния кодекс за обсебване.
 2. НАЕМОДАТЕЛЯТ си запазва правото да си върне владението върху автомобила, без предупреждение, по всяко време и за сметка на НАЕМАТЕЛЯ, ако автомобилът се използва от него в нарушение на настоящия договор, законови разпоредби или етични норми.
Чл. 13. НАЕМАТЕЛЯТ дава неотменимо съгласие, НАЕМОДАТЕЛЯ да извлича данни от инсталирана GPS проследяваща система за позициониране и дистанционно изключване на запалването на наетия автомобил, с цел контрол за спазване клаузите по настоящия договор от страна на НАЕМАТЕЛЯ. НАЕМОДАТЕЛЯТ може да блокира стартирането на двигателя в случай на:
 1. преминаване на границата с държава, за която не е издадено пълномощно от НАЕМОДАТЕЛЯ за управление на автомобила;
 2. изтекъл договор за наем и НАЕМАТЕЛЯТ продължава да го ползва без съгласието на НАЕМОДАТЕЛЯ съгласно чл. 19;
 3. рисково шофиране и превишаване на максимално допустимата скорост с 30 км в час или повече;
 4. не е заплатил дължимите суми по сключения договор за наем в уговореният срок;
 5. GPS-системата е спряла да излъчва сигнал и няма връзка с НАЕМАТЕЛЯ.

III. ЦЕНИ, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 14. Пълната наемна цена за автомобила трябва да бъде заплатена към момента на получаването на автомобила и подписването на приемо-предавателния протокол. Депозитът трябва да бъде предоставен чрез превод по банковата сметка на НАЕМОДАТЕЛЯ или чрез авторизация по банкова карта на името на НАЕМАТЕЛЯ, Допълнителния шофьор или Картодържателя. НАЕМАТЕЛЯТ може да предостави депозит в брой само за някои класове автомобили, след изричното съгласие на НАЕМОДАТЕЛЯ, но в този случай депозитът е в двоен размер. Сумата в брой се съхранява на отговорно пазене в офис на НАЕМОДАТЕЛЯ.

Чл. 15. Когато НАЕМАТЕЛЯТ НЕ е заплатил за допълнителна такса по чл. 30. 2, то при кражба, щета или ПТП, след което автомобилът не може да изпълнява основното си предназначение, платените от НАЕМАТЕЛЯ по договора суми не подлежат на възстановяване.

Чл. 16. Наемната цена не включва консумативни разходи, като течност за чистачки, Адблу, гориво, изразходена електроенергия на електромобил, свързани с ползването на наетия автомобил по време на наема, които се плащат от НАЕМАТЕЛЯ, както и:
 1. при връщане на автомобила с непълен резервоар, НАЕМАТЕЛЯТ заплаща липсващото гориво и административна такса съгласно официален ценоразпис по чл. 29.
 2. при връщане на електромобил със заряд на батерията под 80% НАЕМАТЕЛЯТ заплаща липсващата електроенергия съгласно официален ценоразпис по чл. 29. Използваната от зарядните станции електроенергия, чрез картите за достъп до тях, предоставени в началото на наема се заплащат от НАЕМАТЕЛЯ съгласно предоставена от доставчика информация.
Чл. 17. При посещение на авария или предоставяне на заместващ автомобил на локация различна от офис на НАЕМОДАТЕЛЯ поради ПТП или щета, причинили обездвижване на основния автомобил или невъзможност да изпълнява основното си предназначение, както и при кражба на същия или друга причина за посещение на екип на НАЕМОДАТЕЛЯ на локация различна от офис на дружеството по вина на НАЕМАТЕЛЯ, то последния се задължава да заплати разходите за доставка/посещение: цена на км във всяка посока 0,98 лв./0.50 евро, административна такса, съгласно чл. 31 и стойността на всички допълнително възникнали разходи. НАЕМАТЕЛЯТ има право само на един заместващ автомобил, с изключение на случаи по чл. 7.

Чл. 18. Наемната цена не включва глоби и санкции, наложени през времето на ползване на автомобила за неспазване на Закона за движение по пътищата на Република България (ЗДвП) или други нарушения, съгласно законите на Република България.

Чл. 19. В случай че НАЕМАТЕЛЯТ желае да удължи срока на договора, същият трябва писмено да заяви това, минимум 48 часа преди изтичането на договора. НАЕМАТЕЛЯТ може да удължи срока на договора, респективно ползването на автомобила, само при получено писмено потвърждение от НАЕМОДАТЕЛЯ и след извършено в рамките на 24 часа плащане на задължение за удължаването съгласно актуална ценова листа. НАЕМОДАТЕЛЯТ си запазва правото да откаже удължаването на договора.

Чл. 20. В случай че НАЕМАТЕЛЯТ не е получил писмено потвърждение от НАЕМОДАТЕЛЯ за продължаване на срока на договора и закъснее с връщането на автомобила, то той дължи наемната цена на автомобила, вписана на първа страница от договора за наем, изчислена съгласно официален ценоразпис по чл. 29.

Чл. 21. В случай че НАЕМАТЕЛЯТ върне автомобила преди изтичането на договора, същият дължи на НАЕМОДАТЕЛЯ за реално използваните дни по актуална ценова листа за съответния период, както и такса в размер на 3 наемни дни, но не повече от наемната цена за първоначално договорения период. Предсрочното връщане не отменя задължението на НАЕМАТЕЛЯ да върне наетия автомобил в работно време на посоченото в договора място.

Чл. 22. В случай че при наемането на автомобила НАЕМАТЕЛЯТ е заплатил такса „Предплатено гориво“ и върне автомобила с някаква част от това гориво, НАЕМОДАТЕЛЯ не дължи връщане на суми за неизползваното гориво.

Чл. 23.
 1. В случай че в договора за наем е вписан дневен лимит на пробег в километри и НАЕМАТЕЛЯТ ги е надвишил, то при връщането на автомобила той заплаща такса за надлимитните километри, изчислена съгласно официален ценоразпис по чл. 29.
 2. При връщане на електромобил с оставащ заряд за пробег по-малък от 30 км, НАЕМАТЕЛЯТ дължи административна такса съгласно официален ценоразпис по чл. 29.

IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА НАЕМАТЕЛЯ

Чл. 24. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен:
 1. Да ползва автомобила по предназначение, да го стопанисва и управлява с грижата на добър стопанин, като спазва ЗДвП. Да спазва инструкциите и препоръките на производителя и/или доставчика на автомобила, както и изискванията на застрахователя и НАЕМОДАТЕЛЯ; да пази автомобила от посегателства и да взема всички мерки за опазването му.
 2. Да съхранява отговорно ключа и свидетелство за регистрация на автомобила и да не ги оставя в автомобила при напускането му, както и на места без надзор, където могат да бъдат откраднати.
 3. При настъпване на пътнотранспортно произшествие (ПТП), щета или повреда да предприеме всички необходими мерки за спасяване, ограничаване и/или намаляване на щетите на автомобила.
 4. При нанесени щети по гуми НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен самостоятелно да смени повредената гума с резервната или да използва авариен комплект за ремонт на гума за отстраняването на щетата, след което да посети най-близкия офис на НАЕМОДАТЕЛЯ за оглед.
 5. Да заплати административните такси описани в чл. 31 от Общите условия, в случай че са налице условията за тяхното заплащане.
 6. При спиране от движение на автомобила от органите на МВР, предмет на договора за наем, по вина на НАЕМАТЕЛЯ, той е длъжен да заплати административна такса в размер на 391,16 лв./ 200 евро. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да заплати и такса за престоя на автомобила съгласно чл. 29 от Общите условия на договора за наем за всеки ден на автомобила, за който той е бил спрян от движение. НАЕМОДАТЕЛЯТ си запазва правото да претендира обезщетение за нанесените вреди и пропуснатите ползи.
 7. При настъпване на ПТП, щета/злополука, кражба или какъвто и да е инцидент, касаещ наетия автомобил, независимо от това чия е вината, НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен незабавно, но не по-късно от 24 часа да уведоми НАЕМОДАТЕЛЯ на телефон +359 (0) 700 89 050/ или +359 (0) 890 170 170 за това като съобщи и всички факти, обстоятелства и данни /имената на свидетели и др./, както и да окаже пълно съдействие на Полицията /КАТ/ за издаване на удостоверяващ събитието документ, който е длъжен да предаде на НАЕМОДАТЕЛЯ в 3-дневен срок от настъпването на събитието. Най-късно до 5-я ден след събитието да предостави и автомобила за оглед и снимки от застрахователната компания. Да окаже пълно съдействие на НАЕМОДАТЕЛЯ и на застрахователната компания за изясняване на инцидента и нанесените щети. Предоставяне на неправилно попълнени документи или предоставени извън посочените сроковете, се счита за непредставяне на документи.
 8. НАЕМАТЕЛЯТ няма право да напуска границите на Р. България с наетия автомобил, без да е изрично упълномощен за това в отделно пълномощно. При нарушение НАЕМАТЕЛЯТ заплаща неустойка в размер на 300 евро за всяка отделна страна, в която наетият автомобил е използван без изрично пълномощно. При иск от трети лица срещу НАЕМОДАТЕЛЯ за периода на нерегламентираното излизане на наетия автомобил извън границите на Р. България, НАЕМАТЕЛЯТ поема финансова отговорност за виновно причинени вреди. Всички допълнителни покрития, заплатени от НАЕМАТЕЛЯ в този случай са невалидни и той е изцяло отговорен.
 9. В случай на ПТП или щета, независимо от причината за събитието, дали НАЕМАТЕЛЯТ е виновен или не, НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да заплати всички разходи по придвижването на наетия автомобил до офис на НАЕМОДАТЕЛЯ.
 10. В случай на ПТП или щета извън границите на Р. България, независимо от причината за събитието, дали НАЕМАТЕЛЯТ е виновен или не, да покрие всички разходи по придвижването на наетия автомобил до офис на НАЕМОДАТЕЛЯ. В случай на ПТП или щета в чужбина НАЕМОДАТЕЛЯТ не предоставя заместващ автомобил, дори и да е заплатена таксата по чл. 30 т. 2.
 11. Да уведоми писмено НАЕМОДАТЕЛЯ с минимум 48 часа предизвестие, ако НАЕМАТЕЛЯТ иска да върне наетия автомобил преди или след посоченото време в договора, или на място различно от посоченото в договора.
 12. Да покрие всички разходи направени от НАЕМОДАТЕЛЯ, във връзка с връщането на наетия автомобил в място или време, различно от вписаното в договора. При неспазване на срока за предизвестие относно място на връщане, НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да заплати такса „Еднопосочен наем“, съгласно публикуваната цена на официалната страница на дружеството https://toprentacar.bg/еднопосочни-наеми и административна такса по чл. 31.
Чл. 25. НАЕМАТЕЛЯТ носи пълна материална отговорност за обезщетяване на НАЕМОДАТЕЛЯ в пълен размер за претърпени вреди и пропуснати ползи и калкулирани в съответствие с официален ценоразпис по чл. 29 в следните случаи:
 1. ПТП или щета по вина на НАЕМАТЕЛЯ, включително и при „ВЗАИМНА ВИНА“ или "НЕУСТАНОВЕНА ВИНА".
 2. Кражба на части от автомобила и неговото оборудване, липси на детайли или липса на предоставени вериги за сняг, рутери, детски седалки, ски багажник и друго подобно допълнително оборудване или аксесоари.
 3. Всяка възникнала и причинена вреда на наетото имущество (в това число и щети по гумите, джантите, шасито или ходовата част на автомобила или счупване на стъкло), включително пълното му погиване или унищожаване, която не е удостоверена с акт от КАТ, Полиция или друг компетентен орган, съставен съгласно Закона за движение по пътищата и другите нормативни актове или друг документ, потвърждаващи факта за настъпване на събитието.
 4. Щети и загуби настъпили вследствие на управление на автомобила под влиянието на алкохол или други упойващи вещества, както и при предоставяне на автомобила на невписано в договора или неправоспособно лице.
 5. Невръщане от НАЕМАТЕЛЯ на свидетелството за регистрация, ключа, полицата за ”Гражданска отговорност” /заедно или поотделно/ при кражба на автомобила от трето лице.
 6. При загубване, унищожаване или кражба на свидетелство за регистрация, карта за зареждане (електромобил), ключ, знак за технически преглед, полицата за „Гражданска отговорност“ и номера на автомобила, НАЕМАТЕЛЯ заплаща такса съгласно официален ценоразпис по чл. 29.
Чл. 26. При ПТП, щета или кражба на наетия автомобил и не е изпълнена нито една от хипотезите на чл.25, НАЕМАТЕЛЯТ е спазил ЗДвП и не е заплатил допълнителната такса съгласно чл.30 т.1 и т.2, то той е отговорен до размера на депозита, който е предоставил.

Чл. 27. Абсолютно забранено е: използването на автомобила за теглене на друго МПС или ремаркета; участието в състезания, обучения, тренировки или изпитания; използването на автомобила за трансфери; използването на автомобила за доставки тип разносна търговия; транспортирането с наетия автомобил на хора качени на автостоп, едри, насипни или други товари, извън допустимите от производителя на автомобила; управлението му извън националната пътна мрежа или по пътища без трайна настилка. При нарушение, на което и да е от по-горе изброените правила, НАЕМАТЕЛЯТ заплаща неустойка в размер на 586,75 лв./ 300 евро.

Чл. 28. Пушенето и превозването на животни в наетия автомобил е абсолютно забранено. При установени следи от пушене или превозване на животни, при връщане на мръсен и непочистен автомобил НАЕМАТЕЛЯТ дължи такса калкулирани в съответствие с официален ценоразпис по чл. 29.

Чл. 29. Дължимите обезщетения и неустойки от НАЕМАТЕЛЯ се определят по официален ценоразпис, за конкретния клас автомобил обозначен със съответният акрис код. Ценоразписа е неразделна част от Общи условия на договора. В случай че ремонтът на автомобила е по-скъп заради специфична боя, марка, модел, по-висок клас или щета, която не е посочена в този ценоразпис – съответното обезщетението се определя от упълномощен от управителя служител. Освен таксите за щети НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да заплати и разходи за пътна помощ или транспорт до сервиза и обратно, фиксиран наем за дните на ремонта съгласно официалния ценоразпис и съответната административна такса, освен при посочените с настоящите Общи условия изключения.

V. ТАКСИ

Чл. 30. По желание, след допълнително заплащане от НАЕМАТЕЛЯТ и отбелязването им на първа страница на договора е възможно предоставянето на следните услуги срещу заплащане на съответните такси:
 1. Такса “Tire&Glass COVER”. Тя освобождава НАЕМАТЕЛЯ от отговорността за нанесени щети по гуми, джанти, тасове и стъкла, при връщане на всички документи и ключове на автомобила и попълване на „Декларация за настъпило събитие“. Освобождава НАЕМАТЕЛЯ и от заплащане на административната такса по чл. 31 при нанесени щети, само за елементи включени в покритието на допълнителната такса.
 2. Такса „TOP PROTECTION”. Тя включва Такса “Tyre&Glass COVER”, и допълнително освобождава НАЕМАТЕЛЯ от отговорността за нанесени щети по екстериора на автомобила, които са удостоверени с документ от КАТ, Полиция или друг компетентен орган, съставен съгласно Закона за движение по пътищата и други нормативни актове или друг документ, потвърждаващи факта за настъпване на събитието и при условие, че НАЕМОДАТЕЛЯТ е бил уведомен за настъпилия инцидент не по-късно от 24 часа. При условие че са били спазени горните условия, то Такса „TOP PROTECTION” дава следните права на НАЕМАТЕЛЯ описани в точки от 2.1 до 2.5:
  1. При ПТП, щета, пожар или кражба депозитът на НАЕМАТЕЛЯ ще бъде възстановен в пълен размер.
  2. При ПТП, щета, пожар или кражба на територията на Р. България НАЕМАТЕЛЯТ ще получи заместващ автомобил в най-близкия офис на НАЕМОДАТЕЛЯ.
  3. При ПТП, щета или пожар на територията на Р. България разходите за транспорт и пътна помощ на увредения автомобил ще бъдат заплатени от НАЕМОДАТЕЛЯ. В случай на ПТП или щета извън границите на Р. България НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да покрие само разходи по придвижването на наетия автомобил до границата на Р. България.
  4. Освобождава НАЕМАТЕЛЯ от заплащане на административната такса по чл. 31.
  5. При наличие на щети, настъпили в следствие на едно събитие, на до 3 съседни елемента с до една деформация по един от трите, без да е нарушена цялостта на елемента, депозитът на НАЕМАТЕЛЯ ще бъде възстановен в пълен размер, след като попълни „Декларация за настъпило събитие“, дори и да не са били спазени условията по чл. 30, т. 2.
 3. Такса „ИЗЛИЗАНЕ В ЧУЖБИНА“. В договора се отбелязва и като “CROSS BORDER”. Заплаща се в случай че НАЕМАТЕЛЯТ изяви желание да напусне територията на страната с наетия автомобил. Заявява се най-малко 3 работни дни преди желаната дата за “CROSS BORDER”. В пълномощното за управление в чужбина се вписват страните, за които е платена таксата. Заплатената такса не включва пътните разходи свързани с преминаването на границата и с използването на автомобила в чужбина.
 4. Такса “ДОПЪЛНИТЕЛЕН ШОФЬОР”. В договора се отбелязва и като “ADDITIONAL DRIVER”. Такса за включването на допълнителен шофьор в договора, който има същите права и задължения, както и основният шофьор по договора. Длъжен е също да притежава редовни и валидни лични документи: паспорт/лична карта, СУМПС и контролен талон, които физически да предостави при вписване в договора.
 5. Такса “МЛАД ШОФЬОР”. В договора се отбелязва и като “YOUNG DRIVER”. Задължителна е за шофьори на възраст между 21- 23 години. Изисква се и депозит в двоен размер. За някои класове са възможни допълнителни ограничения.
 6. Такса „КЪСНО ОБСЛУЖВАНЕ“ за отдаване или връщане на автомобил в посочените на сайта на дружеството часове или в определени с официалния ценоразпис дни. В договора се отбелязва и като “LATE SERVICE FEE”.
 7. Такса „Доставка” или „Прибиране” на автомобил на посочено от клиента място. В договора се отбелязва и като “DELIVERY”. Договаря се индивидуално и се вписва в договора.
 8. Такса „Еднопосочен наем“. В договора се отбелязва и като “ONE WAY RENTAL”. Отдаване на автомобила в един офис на НАЕМОДАТЕЛЯ и връщане в друг. Договаря се индивидуално и се вписва в договора.
 9. Такса „Предплатено гориво“. В договора се отбелязва и като “PREPAID FUEL”. НАЕМАТЕЛЯТ заплаща предварително стойността на горивото в резервоара на автомобила.
Чл. 31. „Административна такса“ - заплаща се в случай на кражба, щета, злополука или какъвто и да е инцидент, касаещ наетия автомобил, посещение на ПТП или авария, независимо от причината за събитието, дали НАЕМАТЕЛЯТ е виновен или не, както и при обработка на глоба или фиш по ЗДвП. Размерите са посочени в официалния ценоразпис съгласно чл. 29.

Чл. 32. Заплащането на таксите „TOP PROTECTION“ и „Tyre&Glass COVER” не освобождава НАЕМАТЕЛЯ от задълженията и отговорностите му съгласно раздел IV от Общите условия на договора за наем, както и не покрива частични липси, загуба, кражба на части или аксесоари, щети по интериора на автомобила: тапицерия, табло, седалки, багажник, щети предизвикани след зареждане на гориво, неотговарящо на стандартите и предписанието на производителя; щети, причинени от превоз на опасни товари; щети, причинени при експлоатация на автомобила, извън пътна мрежа и теглене на други МПС; щети, причинени от неправомерни ремонти неодобрени от НАЕМОДАТЕЛЯ.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 33 НАЕМОДАТЕЛЯТ, респективно и служители/представители на НАЕМОДАТЕЛЯ, не носят отговорност за загуби (директна/индиректна/последваща) на печалба/приход или за разходи понесени от НАЕМАТЕЛЯ, както и за вреди, понесени от НАЕМАТЕЛЯ или от други лица, настъпили в резултат на или във връзка с използването, невъзможността за използване или закъснение при предоставяне на автомобил. НАЕМОДАТЕЛЯТ не носи отговорност за липси и кражба на лични вещи от МПС.

Чл. 34. Всички изменения и допълнения на договора, както и всички документи, отразяващи изпълнението му са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощени представители на страните.

Чл. 35. При възникнали спорове е валиден текстът на договора и Общите условия на български език. Документите, получени чрез електронна или друга комуникация, включително с използване на Интернет, се допускат като писмено доказателство. Неразрешените доброволно между страните спорове се решават от компетентния български съд.

Чл. 36. За всички неуредени и произтичащи от договора случаи се прилагат разпоредбите на действащото законодателство. Договорът се съставя и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните. Неразделна част от него е и приемо-предавателния протокол.

Чл. 37. Защита на личните данни: С подписването на договора и Общите условия към него, които са неразделна част от индивидуалния договор, сключен между страните, НАЕМАТЕЛЯТ се счита за информиран и декларира своето изрично и доброволно съгласие относно обработването на личните му данни от НАЕМОДАТЕЛЯ, чрез събиране, обработване, използване, предоставяне, съхраняване и пр. за целите на изпълнение на договора, както и да съхранява фотокопие на шофьорската книжка и контролния талон, съгласно ЗЗЛД. НАЕМАТЕЛЯТ се счита за информиран и декларира своето изрично съгласие, че НАЕМОДАТЕЛЯТ може да предостави личните му данни на компетентни държавни органи и/или институции, както и да ги предостави на трети лица, в предвидените от закона случаи. Уведомен е, че на сайта на дружеството е обявена Политика за защита на личните данни, с която може допълнително и безпрепятствено да се запознае.

Чл. 38 С подписването на договора и Общите условия към него НАЕМАТЕЛЯТ се съгласява да получава информационни съобщения свързани с резервацията си, както и текущи кампании на НАЕМОДАТЕЛЯ. Тези съобщения могат да бъдат изпращани единствено от официалните канали на НАЕМОДАТЕЛЯ, включително email, Viber, SMS, Meta и други.

Официален ценоразпис към чл. 29

Официален ценоразпис - стр. 1
Официален ценоразпис - стр. 2
Официален ценоразпис - стр. 3
Официален ценоразпис - стр. 4
Официален ценоразпис - стр. 5