ОБЩИ УСЛОВИЯ


I. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ НАЕМАТЕЛЯ

Чл. 1. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да има навършени 21 години и стаж, като шофьор от минимум 1 година с изключение за шофьори на и над 30 годишна възраст. Да притежава редовни и валидни лични документи: паспорт/лична карта и свидетелство за управление на МПС. Само записаните в настоящия договор лица (НАЕМАТЕЛЯТ И ДОПЪЛНИТЕЛНИЯТ ШОФЬОР) могат да управляват наетия автомобил. В случай на управление от друго лице, невписано в договора за наем, НАЕМАТЕЛЯТ носи пълната отговорност за стойността на автомобила и възникналите допълнителни разходи, без значение на заплатените такси за освобождаване от отговорност или допълнителни покрития.

Чл. 2. С подписа си НАЕМАТЕЛЯТ декларира, че е правоспособен водач с валидно СУМПС, има всички необходими документи и съответните категории да управлява наетия автомобил. НАЕМАТЕЛЯТ декларира, че притежава международна шофьорска книжка или легализиран превод на оригиналното СУМПС, в случай че то е издадено от държава не подписала Виенската конвенция за движението по пътищата от 08.11.1968 г. и съобразно хипотезата на чл.161 и следващите от Закона за движение по пътищата, както и че документите, които притежава са верни и са в необходимата форма /в зависимост от държавата, която ги е издала-апостил, превод, легализация/ за да бъдат признати и използвани на територията на Република България или страната, в която ще бъде управляван наетият от НАЕМАТЕЛЯ автомобил. Наемателят декларира, че отговаря на законовите разпоредби регламентирани в чл.162 от Закона за движение по пътищата.

Чл. 3. Ако в договора за наем НАЕМАТЕЛЯТ е българско или чуждестранно юридическо лице, то юридическото лице е солидарно отговорно с основния и допълнителния шофьор. Ако в договора за наем са вписани един или повече допълнителни шофьори, то те са солидарно отговорни с този, който е вписан като НАЕМАТЕЛ.

Чл. 4. Ако в авторизационната форма на договора за наем като Картодържател е вписано лице различно от НАЕМАТЕЛЯ, което е предоставило данни на своята банкова карта, то Картодържателят е солидарно отговорен с НАЕМАТЕЛЯ и гарантира неговите задължения.

II. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА АВТОМОБИЛА

Чл. 5. Автомобилът се предава на НАЕМАТЕЛЯ в изправно техническо състояние с резервна гума или авариен комплект за ремонт и друго необходимо оборудване, отразено в приемо-предавателния протокол, неразделна част от договора, по условията, на който става и връщането на автомобила. При сключване на договора, в приемо-предавателния протокол се отбелязват забележки, ако има такива, по външния вид или интериора на автомобила. При връщане на автомобила, след оглед и при установяване на повреди или липси, те се заплащат от НАЕМАТЕЛЯ съгласно официален ценоразпис във връзка с чл. 29. Претенции по състояние на автомобила от НАЕМАТЕЛЯ могат да се правят единствено пред НАЕМОДАТЕЛЯ при приемането на МПС. НАЕМАТЕЛЯТ следва да върне ползвания под наем автомобил в указаните в договора ден, час и място. НАЕМАТЕЛЯТ следва да си осигури достатъчно време, за извършване на оглед на автомобила от страна на НАЕМОДАТЕЛЯТ и да подпише приемо-предавателен протокол, в който се отразява състоянието на автомобила след прекратяване на договора за наем и при връщането му на НАЕМОДАТЕЛЯ. В случай че НАЕМАТЕЛЯТ не върне ползваният под наем автомобил в указаните в договора ден, час и място и или не изчака да се огледа автомобила и/или да се състави и подпише приемо-предавателен протокол, ще се прилага разпоредбата на чл. 6 от настоящите ОУ и предаването на автомобила от НАЕМАТЕЛЯ на НАЕМОДАТЕЛЯ, изготвянето на протокол и установяване състоянието на автомобила, ще се извършват по реда и начина посочени в чл. 6 от ОУ.

Чл. 6. При отказ на НАЕМАТЕЛЯ да подпише приемо-предавателния протокол при връщането на автомобила, то той се подписва от поне двама служители на НАЕМОДАТЕЛЯ, които удостоверяват отказа, като констатациите в протокола обвързват и страната, отказала да го подпише и могат да се ползват като доказателство в съда. При тази хипотеза за установени щети по автомобила или неизпълнение задължения на НАЕМАТЕЛЯ по отношение състоянието на автомобила, в което трябва да бъде същият при връщане, установените факти, ще се доказват и от снимков материал, изготвен с техническо средство от страна на служители на НАЕМОДАТЕЛЯТ. От изготвения снимков материал, следва да се установява регистрационния номер на автомобилът, ден и час на съставяне на снимковия материал, както и установеното несъответствие във вида и техническата цялост на автомобила.

Чл. 7. В случай на техническа повреда на основния автомобил, дължаща се на фабричен дефект или естествено износване, НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен да предостави заместващ автомобил от подобен или по-висок клас, в срок до 3 работни дни в най-близкия офис на дружеството. В случай на невъзможност за придвижване на авариралия автомобил на собствен ход до най-близкия офис на НАЕМОДАТЕЛЯ, то същият е длъжен да достави заместващия автомобил, до местоположението на обездвижения основен автомобил, стига той да се намира в границите на Р. България. В случай на техническата повреда настъпила, извън границите на Р. България, НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да покрие разходите по придвижването на наетия автомобил до границата на Р. България, където и ще му бъде предоставен заместващ автомобил.

Чл. 8. При подмяна на автомобила, осъществена във връзка с чл. 7, чл. 30.1 или чл. 30.2, НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен да удължи срока на договора с толкова време, колкото е било забавено предоставянето на заместващия автомобил. В случай че НАЕМАТЕЛЯТ откаже заместващия автомобил, то на НАЕМАТЕЛЯ се възстановява сумата за неизползваните дни съгласно чл. 21. В случай че резервацията е направена от партньор, то се прилагат условията на партньора, чрез който НАЕМАТЕЛЯ е резервирал автомобила.

Чл. 9. При получаване на автомобила НАЕМАТЕЛЯТ предоставя на НАЕМОДАТЕЛЯ депозит чрез банкова карта. Размера на депозита е посочен в първа страница от договора за наем, като той гарантира добросъвестното изпълнение на задълженията на НАЕМАТЕЛЯ по договора и служи за обезщетяване на НАЕМОДАТЕЛЯ за вреди по наетия автомобил, настъпили по време на действието на договора и за покриване на допълнителни разходи за НАЕМОДАТЕЛЯ възникнали в периода на владение на наетия автомобил от НАЕМАТЕЛЯ. При срок на наема по-дълъг от двадесет и пет дни, НАЕМАТЕЛЯ е длъжен, преди изтичането на двадесет и петия ден да предостави нов депозит в офис на НАЕМОДАТЕЛЯ или чрез предоставен от НАЕМОДАТЕЛЯ линк за предоставяне на депозит. НАЕМАТЕЛЯ е длъжен да направи новия депозит със същата банкова карта, с която е бил предоставен и първоначалния депозит за наема. Ако НАЕМАТЕЛЯТ не е направил нов депозит преди изтичането на двадесет и петия ден от предоставянето на предходния депозит, НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да приложи чл. 12 т. 2 от настоящите Общи условия. При връщане в срок на автомобила от НАЕМАТЕЛЯ и при условията на коректно ползване, без щети и липси, депозитът се възстановява в пълния му размер.

Чл. 10. В случай че НАЕМАТЕЛЯТ не е изпълнил, което и да е от своите задължения и отговорности по договора, НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да задържи целия депозит или такава част от него, необходима за покриването на разходите по отстраняване на претърпените вреди, както и за обезщетение за престоя на автомобила. Задържането на депозита от НАЕМОДАТЕЛЯ в гореизброените случаи, не отменя имуществената отговорност на НАЕМАТЕЛЯ за причинени вреди в размер, надхвърлящ стойността на депозита.

Чл. 11. В случай че НАЕМАТЕЛЯТ/КАРТОДЪРЖАТЕЛЯТ е предоставил данни на банкова карта и депозитът е авторизиран от нея, то той дава неотменимото си и безусловно съгласие на НАЕМОДАТЕЛЯ, след като и ако е усвоил изцяло депозита в предвидените в договора случаи, дори и след приключването му, включително и в негово отсъствие, да изтегли суми, надвишаващи депозита, като подписа положен в авторизационната форма на първата страница от договора за наем, ще се счита за положен и на извлеченията от POS-терминал. Предоставената банкова карта трябва да бъде с валидност до края на наема, в противен случай НАЕМОДАТЕЛЯТ не носи отговорност за възстановяване на депозита. При настъпила промяна в предоставените данни на банковата карта или се наложи такава от обслужваща НАЕМАТЕЛЯ/ КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ банка, същият е длъжен в срок от 24 часа да информира НАЕМОДАТЕЛЯ за настъпилата промяна. НАЕМОДАТЕЛЯТ не е необходимо да иска допълнително съгласие за допълнителни плащания от картодържателя при:
 1. всяко неизпълнение на договора, за което са предвидени обезщетения, неустойки и такси, съгласно официален ценоразпис по чл. 29 или друго законово или описано в този договор основание;
 2. събиране на такси, които не са били платени от НАЕМАТЕЛЯ, включително и такси платени към доставчици за използван ток при наем на електромобил;
 3. допълнителни разходи за НАЕМОДАТЕЛЯ, възникнали в периода на владение на наетия автомобил от НАЕМАТЕЛЯ - глоби за нарушение на правилата за движение по пътищата.
Чл. 12. При невръщане на наетия автомобил в посочените в договора час и дата за връщане, НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да уведоми компетентните органи за обсебване по смисъла на Наказателния кодекс, ако не са били спазени условия по чл. 19 и НАЕМОДАТЕЛЯТ не е получил предварително писмено уведомление от НАЕМАТЕЛЯ за закъснението. НАЕМАТЕЛЯТ декларира, че знае следните обстоятелства:
 1. наетата кола не е негова собственост; с настоящия договор колата му се дава да я държи, пази и управлява; НАЕМАТЕЛЯТ няма право да третира колата като своя и ако стори това, отговаря по чл. 206 от Наказателния кодекс за обсебване.
 2. НАЕМОДАТЕЛЯТ си запазва правото да си върне владението върху автомобила, без предупреждение, по всяко време и за сметка на НАЕМАТЕЛЯ, ако автомобилът се използва от него в нарушение на настоящия договор, законови разпоредби или етични норми.
Чл. 13. НАЕМАТЕЛЯТ дава неотменимо съгласие, НАЕМОДАТЕЛЯ да извлича данни от инсталирана GPS проследяваща система за позициониране и дистанционно изключване на запалването на наетия автомобил, с цел контрол за спазване клаузите по настоящия договор от страна на НАЕМАТЕЛЯ. НАЕМОДАТЕЛЯТ може да блокира стартирането на двигателя в случай на:
 1. преминаване на границата с държава, за която не е издадено пълномощно от НАЕМОДАТЕЛЯ за управление на автомобила;
 2. изтекъл договор за наем и/или неподновен депозит, и НАЕМАТЕЛЯТ продължава да го ползва без съгласието на НАЕМОДАТЕЛЯ съгласно чл. 19;
 3. рисково шофиране и превишаване на максимално допустимата скорост с 30 км в час или повече;
 4. не е заплатил дължимите суми по сключения договор за наем в уговореният срок;
 5. GPS-системата е спряла да излъчва сигнал и няма връзка с НАЕМАТЕЛЯ.

III. ЦЕНИ, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 14. Пълната наемна цена за автомобила трябва да бъде заплатена към момента на получаването на автомобила и подписването на приемо-предавателния протокол. Депозитът трябва да бъде предоставен чрез превод по банковата сметка на НАЕМОДАТЕЛЯ или чрез авторизация по банкова карта на името на НАЕМАТЕЛЯ, ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ШОФЬОР или КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ.

Чл. 15. Когато НЕ е заплатена допълнителна такса по чл. 30.1 или чл. 30.2 при кражба, щета или ПТП, след което автомобила не може да изпълнява основното си предназначение, платените от НАЕМАТЕЛЯ по договора суми не подлежат на възстановяване.

Чл. 16. Наемната цена не включва консумативни разходи, като течност за чистачки, Адблу, гориво, изразходена електроенергия на електромобил, свързани с ползването на наетия автомобил по време на наема, които се плащат от НАЕМАТЕЛЯ, както и:
 1. при връщане на автомобила с непълен резервоар, НАЕМАТЕЛЯТ заплаща липсващото гориво и административна такса съгласно официален ценоразпис по чл. 29 и чл. 31.3.
 2. при връщане на електромобил със заряд на батерията под 80%, НАЕМАТЕЛЯТ заплаща липсващата електроенергия и административна такса, съгласно официален ценоразпис по чл. 29 и чл. 31.3. Използваната от зарядните станции електроенергия, чрез картите за достъп до тях, предоставени в началото на наема, се заплащат от НАЕМАТЕЛЯ съгласно предоставена от доставчика информация.
Чл. 17. При посещение на авария или предоставяне на заместващ автомобил на локация различна от офис на НАЕМОДАТЕЛЯ поради ПТП или щета, причинили обездвижване на основния автомобил или невъзможност да изпълнява основното си предназначение, както и при кражба на същия или друга причина за посещение на екип на НАЕМОДАТЕЛЯ на локация различна от офис на дружеството по вина на НАЕМАТЕЛЯ, то последния се задължава да заплати разходите за доставка/посещение: цена на км във всяка посока 0,98 лв./ 0,50 евро, административна такса, съгласно чл. 31.4 и стойността на всички допълнително възникнали разходи. НАЕМАТЕЛЯТ има право само на един заместващ автомобил, с изключение на случаи по чл. 7.

Чл. 18. Наемната цена не включва глоби и санкции, наложени през времето на ползване на автомобила за неспазване на Закона за движение по пътищата на Р. България (ЗДвП) или други нарушения, съгласно законите на Р. България.

Чл. 19. В случай че НАЕМАТЕЛЯТ желае да удължи срока на договора, същият трябва писмено да заяви това, минимум 48 часа преди изтичането на договора. НАЕМАТЕЛЯТ може да удължи срока на договора, респективно ползването на автомобила, само при получено писмено потвърждение от НАЕМОДАТЕЛЯ и след извършено в рамките на 24 часа плащане на задължение, след полученото потвърждение за удължаването съгласно актуална ценова листа. НАЕМОДАТЕЛЯТ си запазва правото да откаже удължаването на договора.

Чл. 20. В случай че НАЕМАТЕЛЯТ не е получил писмено потвърждение от НАЕМОДАТЕЛЯ за продължаване на срока на договора и закъснее с връщането на автомобила, то той дължи наемната цена на автомобила, както стойността и на всички допълнителни такси (допълнително покритие, доп. шофьор, детско столче/седалка, Wifi рутер, млад шофьор, зарядна станция), вписани в първа страница от договора за наем, изчислени съгласно официален ценоразпис по чл. 29.

Чл. 21. В случай че НАЕМАТЕЛЯТ върне автомобила преди изтичането на договора, същият дължи на НАЕМОДАТЕЛЯ стойността за използваните дни по дневната наемна цена на автомобила, която е заплатил с 20% увеличение за използвания период, както и такса в размер на 3 наемни дни, но не повече от наемната цена за първоначално договорения период. Предсрочното връщане не отменя задължението на НАЕМАТЕЛЯ да върне наетия автомобил в работно време на посоченото в договора място.

Чл. 22. В случай че при наемането на автомобила НАЕМАТЕЛЯТ е заплатил такса „Предплатено гориво“ и върне автомобила с някаква част от това гориво, НАЕМОДАТЕЛЯ не дължи връщане на суми за неизползваното гориво.

Чл. 23. В случай че в договора за наем е вписан дневен лимит на пробег в километри и НАЕМАТЕЛЯТ ги е надвишил, то при връщането на автомобила той заплаща такса за надлимитните километри, изчислена съгласно официален ценоразпис по чл. 29.

IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА НАЕМАТЕЛЯ

Чл. 24. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен:
 1. Да ползва автомобила по предназначение, да го стопанисва и управлява с грижата на добър стопанин, като спазва ЗДвП. Да спазва инструкциите и препоръките на производителя и/или доставчика на автомобила, както и изискванията на застрахователя и НАЕМОДАТЕЛЯ; да пази автомобила от посегателства и да взема всички мерки за опазването му.
 2. Да съхранява отговорно ключа и свидетелство за регистрация на автомобила и да не ги оставя в автомобила при напускането му, както и на места без надзор, където могат да бъдат откраднати.
 3. При настъпване на пътнотранспортно произшествие (ПТП), щета или повреда да предприеме всички необходими мерки за спасяване, ограничаване и/или намаляване на щетите на автомобила.
 4. При нанесени щети по гуми НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен самостоятелно да смени повредената гума с резервната или да използва авариен комплект за ремонт на гума за отстраняването на щетата, след което да посети най-близкия офис на НАЕМОДАТЕЛЯ за оглед.
 5. Самостоятелно да се увери, че всички допълнително предоставени от НАЕМОДАТЕЛЯ аксесоари като детско столче, детска седалка, кошница за бебета, бустер за деца, вериги за сняг, ски багажници и други са правилно закрепени и поставени. НАЕМОДАТЕЛЯТ не носи отговорност при инциденти или злополуки, настъпили в следствие на неправилно закрепени или поставени аксесоари.
 6. Да заплати административните такси описани в чл. 31 от Общите условия, в случай че са налице условията за тяхното заплащане.
 7. При настъпване на ПТП, щета/злополука, кражба или какъвто и да е инцидент, касаещ наетия автомобил, независимо от това чия е вината, НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен незабавно, но не по-късно от 24 часа, да уведоми НАЕМОДАТЕЛЯ на телефон +359 (0) 700 89 050 или +359 (0) 890 170 170 за това, като съобщи и всички факти, обстоятелства и данни /имената на свидетели и др./, както и да окаже пълно съдействие на Полицията /КАТ/ за издаване на удостоверяващ събитието документ, който е длъжен да предаде на НАЕМОДАТЕЛЯ в 3-дневен срок от настъпването на събитието. Най-късно до 5-я ден след събитието да предостави и автомобила за оглед и снимки от застрахователната компания. Да окаже пълно съдействие на НАЕМОДАТЕЛЯ и на застрахователната компания за изясняване на инцидента и нанесените щети. Предоставяне на неправилно попълнени документи или предоставени извън посочените сроковете, се счита за непредставяне на документи.
 8. НАЕМАТЕЛЯТ няма право да напуска границите на Р. България с наетия автомобил, без да е изрично упълномощен за това в отделно пълномощно. При нарушение НАЕМАТЕЛЯТ заплаща неустойка в размер на 586,75 лв./ 300 евро за всяка отделна страна, в която наетият автомобил е използван без изрично пълномощно. При иск от трети лица срещу НАЕМОДАТЕЛЯ за периода на нерегламентираното излизане на наетия автомобил извън границите на Р. България, НАЕМАТЕЛЯТ поема финансова отговорност за виновно причинени вреди. Всички допълнителни покрития, заплатени от НАЕМАТЕЛЯ в този случай са невалидни и той е изцяло отговорен.
 9. В случай на ПТП или щета, независимо от причината за събитието, дали НАЕМАТЕЛЯТ е виновен или не, както и при пълно изразходване на горивото в резервоара или батерията на автомобила, НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да заплати всички разходи по придвижването на наетия автомобил до офис на НАЕМОДАТЕЛЯ.
 10. В случай на ПТП или щета извън границите на Р. България, независимо от причината за събитието, дали НАЕМАТЕЛЯТ е виновен или не, да покрие всички разходи по придвижването на наетия автомобил до офис на НАЕМОДАТЕЛЯ. В случай на ПТП или щета в чужбина НАЕМОДАТЕЛЯТ не предоставя заместващ автомобил, дори и да е заплатена таксата по чл. 30.1 или чл. 30.2.
 11. Да уведоми писмено НАЕМОДАТЕЛЯ с минимум 48 часа предизвестие, ако НАЕМАТЕЛЯТ иска да върне наетия автомобил преди или след посоченото време в договора, или на място различно от посоченото в договора.
 12. Да покрие всички разходи направени от НАЕМОДАТЕЛЯ, във връзка с връщането на наетия автомобил в място, различно от вписаното в договора. При неспазване на срока за предизвестие относно място на връщане, НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да заплати такса „Еднопосочен наем“, съгласно публикуваната цена на официалната страница на дружеството https://toprentacar.bg/еднопосочни-наеми и административна такса по чл. 31.5.
Чл. 25. НАЕМАТЕЛЯТ носи пълна материална отговорност за обезщетяване на НАЕМОДАТЕЛЯ в пълен размер за претърпени вреди и пропуснати ползи и калкулирани в съответствие с официален ценоразпис по чл. 29 в следните случаи:
 1. ПТП или щета по вина на НАЕМАТЕЛЯ, включително и при „ВЗАИМНА ВИНА“ или „НЕУСТАНОВЕНА ВИНА“.
 2. Кражба на части от автомобила и неговото оборудване, липси на елементи или липса на предоставени вериги за сняг, рутери, детски седалки, ски багажник и друго подобно допълнително оборудване или аксесоари.
 3. Всяка възникнала и причинена вреда на наетото имущество (в това число и щети по гумите, джантите, шасито или ходовата част на автомобила или счупване на стъкло), включително пълното му погиване или унищожаване, която не е удостоверена с акт от КАТ, Полиция или друг компетентен орган, съставен съгласно Закона за движение по пътищата и другите нормативни актове или друг документ, потвърждаващи факта за настъпване на събитието.
 4. Щети и загуби настъпили вследствие на управление на автомобила под влиянието на алкохол или други упойващи вещества, както и при предоставяне на автомобила на невписано в договора или неправоспособно лице.
 5. Невръщане от НАЕМАТЕЛЯ на свидетелството за регистрация, ключа, полицата за „Гражданска отговорност“ (заедно или поотделно) при кражба на автомобила от трето лице. Прилага се фиксирана такса, съгласно чл.29, както и такса за престой в размер на 5 дни, за съответния период, съгласно чл. 29.
 6. При загубване, унищожаване или кражба на свидетелство за регистрация, карта за зареждане (електромобил), ключ, знак за технически преглед, полицата за „Гражданска отговорност“ и номера на автомобила. Прилага се фиксирана такса, съгласно чл.29, както и такса за престой в размер на 5 дни, за съответния период, съгласно чл. 29.
 7. При спиране от движение и/или прекратяване на регистрацията на автомобила, и/или задържане на автомобила от органите на МВР, предмет на договора за наем, по вина на НАЕМАТЕЛЯ, той е длъжен да заплати административна такса в размер на 977,92 лв./ 500 евро, както и такса за престой за периода, в който е било възпрепятствано използването на автомобила, съгласно чл. 29.
 8. В случай че през времето на действие на договора за наем по отношение на конкретния автомобил са причинени щети по същия, които са причинени по вина и/или груба небрежност от страна на Наемателя, което налага автомобилът да бъде вкаран в сервиз и/или е налице хипотезата описана в чл. 25.7, то НАЕМАТЕЛЯТ ще дължи заплащане на предварително договорено между страните обезщетение в полза на НАЕМОДАТЕЛЯ. Обезщетението ще се дължи за причинените от НАЕМАТЕЛЯ по негова вина или груба небрежност щети по автомобила, при спиране от движение или прекратяване на регистрацията на автомобила от органите на МВР , вследствие неизпълнение на договорно задължение и/или неспазване ЗДвП или други нормативни актове от страна на НАЕМАТЕЛЯ. Обезщетението ще обхваща времето, през което автомобилът е бил в сервиз за отстраняване на щетите и/или времето, за което автомобила е бил спрян от движение въз основа на съответната санкция от МВР и не е могъл да бъде използван, съобразно своето предназначение - да бъде отдаван под наем. Размерът на обезщетението се определя, като броят на дните, през които автомобилът престоява в сервиз за отстраняване на щетите и/или броят на дните, през които автомобилът е бил спрян от движение се умножи по фиксираният дневен наем посочен в официалния ценоразпис, за конкретния клас автомобил обозначен със съответният акрис код, като ценоразписът е неразделна част от Общите условия на договора. Престоят ще се доказва с изготвени и подписани протоколи, удостоверяващи влизане и излизане на автомобила от автосервиз, или престой за изчакване на доставка на резервни части и/или със сроковете описани в документа за административна мярка, издаден от компетентните органи. Уговореното обезщетение не изключва възможността за претенция от НАЕМОДАТЕЛЯ към НАЕМАТЕЛЯ за действителната стойност на вредите. С подписването на настоящите Общи условия от страна на НАЕМАТЕЛЯ, същият се съгласява с основателността, дължимостта и начина на определяне на дължимото се обезщетение за причинените вреди на НАЕАМОДАТЕЛЯ, които са причинени по вина и/или груба небрежност от страна на НАЕМАТЕЛЯ, като по този начин е налице и неизпълнението на задължение или отговорност от страна на НАЕМАТЕЛЯ.
Чл. 26. При ПТП, щета или кражба на наетия автомобил, при които не е изпълнена нито една от хипотезите на чл. 25, НАЕМАТЕЛЯТ е спазил ЗДвП и не е заплатил допълнителната такса съгласно чл. 30 т. 1 и т. 2, то той е отговорен до размера на депозита, който е предоставил.

Чл. 27. Абсолютно забранено е: използването на автомобила за теглене на друго МПС или ремаркета; участието в състезания, обучения, тренировки или изпитания; използването на автомобила за трансфери; използването на автомобила за доставки тип разносна търговия; транспортирането с наетия автомобил на хора качени на автостоп, едри, насипни или други товари, извън допустимите от производителя на автомобила; управлението му извън националната пътна мрежа или по пътища без трайна настилка; предоставянето на автомобила на друго лице невписано в договора за наем. При нарушение на което и да е от по-горе изброените правила, НАЕМАТЕЛЯТ заплаща неустойка в размер на 586,75 лв./ 300 евро. Абсолютно забранено е и използването на автомобила за превоз на незаконно пребиваващи граждани. При нарушение на това правило, НАЕМАТЕЛЯТ заплаща неустойка в размер на 5867,49 лв. / 3000 евро.

Чл. 28. Пушенето и превозването на животни извън специално предназначени за това клетки в наетия автомобил е абсолютно забранено. При установени следи от пушене или превозване на животни извън специално предназначени за това клетки, при връщане на мръсен и непочистен автомобил НАЕМАТЕЛЯТ дължи такса калкулирани в съответствие с официален ценоразпис по чл. 29.

Чл. 29. Дължимите обезщетения и неустойки от НАЕМАТЕЛЯ се определят по официален ценоразпис, за конкретния клас автомобил обозначен със съответния акрис код. Ценоразписът е неразделна част от Общи условия на договора. В случай че ремонтът на автомобила е по-скъп заради специфична боя, марка, модел, по-висок клас или щета, която не е посочена в този ценоразпис – съответното обезщетението се определя от упълномощен от управителя служител. Освен таксите за щети НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да заплати и разходи за пътна помощ или транспорт до сервиза и обратно, фиксиран наем за дните на ремонта съгласно официалния ценоразпис и съответната административна такса, освен при посочените с настоящите Общи условия изключения.

V. ТАКСИ

Чл. 30. По желание, след допълнително заплащане от НАЕМАТЕЛЯТ и отбелязването им на първа страница на договора е възможно предоставянето на следните услуги, срещу заплащане на съответните такси:
 1. Такса „TOP PROTECTION“ и „PREMIUM PROTECTION“ освобождават НАЕМАТЕЛЯ от отговорността за нанесени щети по екстериора на автомобила, пожар или кражба, които са удостоверени с документ от КАТ, Полиция или друг компетентен орган, съставен съгласно ЗДвП и/или други нормативни актове или друг документ, потвърждаващи факта за настъпване на събитието и при условие, че НАЕМОДАТЕЛЯТ е бил уведомен за настъпилия инцидент, не по-късно от 24 часа след настъпването му. Такса „TOP PROTECTION“ и „PREMIUM PROTECTION“ ограничават отговорността на НАЕМАТЕЛЯ за щети възникнали при до ЕДНО събитие. Ако НАЕМАТЕЛЯ иска да продължи наема си с включен „TOP PROTECTION“ или „PREMIUM PROTECTION“, то той трябва отново да заплати съответната такса за дните до края на наемния период. Ако НАЕМАТЕЛЯ откаже да заплати съответната такса, при наличие на други събития, то същия носи пълна материална отговорност съгласно чл. 25 от договора за наем. При условие, че са били спазени горните условия, то такса „TOP PROTECTION“ дава следните права на НАЕМАТЕЛЯ:
  1. При наличие на щети, с изключение на такива по долната повърхност на автомобила, настъпили в следствие на едно събитие, на до 3 съседни едрогабаритни елемента и съставните им малогабаритни елементи, с до една деформация по един от трите, без да е нарушена целостта на елемента, за които няма законово основание съгласно ЗДвП или други нормативни актове да бъде издаден документ, удостоверяващ настъпило събитие от компетентните държавни органи, депозитът на НАЕМАТЕЛЯ ще бъде възстановен в пълен размер, след като попълни пред представител на НАЕМОДАТЕЛЯ декларация за настъпилото събитие.
  2. При ПТП, щета, пожар или кражба на територията на Р. България НАЕМАТЕЛЯТ ще получи заместващ автомобил в най-близкия офис на НАЕМОДАТЕЛЯ в срок до 3 работни дни.
  3. При ПТП, щета или пожар на територията на Р. България разходите за транспорт и пътна помощ на увредения автомобил ще бъдат заплатени от НАЕМОДАТЕЛЯ. В случай на ПТП или щета извън границите на Р. България, НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да покрие само разходите по придвижването на наетия автомобил до границата на Р. България.
  4. Ограничава отговорността за нанесени щети: по стъкла в пълен размер, по гуми и тасове в размер до 195,58 лв. / 100 евро, по джанти в размер до 391,17 лв. / 200 евро, ако НАЕМАТЕЛЯ попълни декларация за настъпилите събития. Отговорността важи за всеки един елемент от същия тип, до посочените стойности, според броя на увредените елементи.
  5. Намалява отговорността на НАЕМАТЕЛЯ при необходимост от заплащане на административната такса по чл. 31.1 с 50%.
 2. Такса „PREMIUM PROTECTION“ включва правата по такса „TOP PROTECTION“, при условие че са били спазени условията посочени в чл. 30.1 и дава следните допълнителни права на НАЕМАТЕЛЯ:
  1. При наличие на щети по автомобила, включително и щети по долната повърност на автомобила, настъпили в следствие на събитие, за което няма законово основание съгласно ЗДвП или други нормативни актове да се издаде документ, удостоверяващ настъпило събитие от компетентните държавни органи, то депозитът на НАЕМАТЕЛЯ ще бъде възстановен в пълен размер, след като попълни пред представител на НАЕМОДАТЕЛЯ декларация за настъпилото събитие.
  2. При ПТП, щета, пожар или кражба на територията на Р. България НАЕМАТЕЛЯТ ще получи заместващ автомобил до посочен от НАЕМАТЕЛЯ адрес, намиращ се на територията на страна в срок до 1 работен ден.
  3. Освобождава от отговорност за нанесени щети по гуми, джанти, тасове и стъкла, при попълване на декларация за настъпилото събитие.
 3. Такса „ИЗЛИЗАНЕ В ЧУЖБИНА“. В договора се отбелязва и като „CROSS BORDER“. Заплаща се в случай че НАЕМАТЕЛЯТ изяви желание да напусне територията на страната с наетия автомобил. Заявява се най-малко 3 работни дни преди желаната дата за „CROSS BORDER“. В пълномощното за управление в чужбина се вписват страните, за които е платена таксата. Заплатената такса не включва пътните разходи свързани с преминаването на границата и с използването на автомобила в чужбина.
 4. Такса „ДОПЪЛНИТЕЛЕН ШОФЬОР“. В договора се отбелязва и като „ADDITIONAL DRIVER“. Такса за включването на допълнителен шофьор в договора, който има същите права и задължения, както и основния шофьор по договора. Длъжен е също да притежава редовни и валидни лични документи: паспорт/лична карта и СУМПС, които физически да предостави при вписване в договора.
 5. Такса „МЛАД ШОФЬОР“. В договора се отбелязва и като „YOUNG DRIVER“. Задължителна е за шофьори на възраст между 21- 23 години. Изисква се и депозит в двоен размер. За някои класове са възможни допълнителни ограничения.
 6. Такса „КЪСНО ОБСЛУЖВАНЕ“ за отдаване или връщане на автомобил, извън посочените на сайта на дружеството часове или в определени с официалния ценоразпис дни. В договора се отбелязва и като „LATE SERVICE FEE“.
 7. Такса „ДОСТАВКА” или „ПРИБИРАНЕ” на автомобил, на посочено от клиента място. В договора се отбелязва и като „DELIVERY“. Договаря се индивидуално и се вписва в договора.
 8. Такса „ЕДНОПОСОЧЕН НАЕМ“. В договора се отбелязва и като „ONE WAY RENTAL“. Отдаване на автомобила в един офис на НАЕМОДАТЕЛЯ и връщане в друг. Договаря се индивидуално и се вписва в договора.
 9. Такса „ПРЕДПЛАТЕНО ГОРИВО“. В договора се отбелязва и като „PREPAID FUEL“. НАЕМАТЕЛЯТ заплаща предварително стойността на горивото в резервоара на автомобила.
Чл. 31. При нарушения на Общите условия на договора за наем, ЗДвП или други нормативни актове, НАЕМАТЕЛЯ се задължава да заплати „Административна такса“ в следните случаи:
 1. В случай на кражба, щета, злополука, или какъвто и да е инцидент, касаещ наетия автомобил, посещение на ПТП или авария, независимо от причината за събитието, дали НАЕМАТЕЛЯТ е виновен или не.
 2. В случай на получени за обработка за глоба или фиш по ЗДвП.
 3. В случай на нарушение на чл.16.1 и чл.16.2 от Общите условия на договора за наем.
 4. В случай на нарушение на чл.17 от Общите условия на договора за наем.
 5. В случай на нарушение на чл. 24.12 от Общите условия на договора за наем.
Размерите на „Административната такса“ съгласно чл. 31.1, 31.2, 31.3, 31.4, 31.5 са посочени в официален ценоразпис съгласно чл. 29.

Чл. 32. Заплащането на таксите „TOP PROTECTION“ и „PREMIUM PROTECTION“ не освобождава НАЕМАТЕЛЯ от задълженията и отговорностите му съгласно раздел IV от Общите условия на договора за наем, както и не покрива частични липси, загуба, кражба на части или аксесоари, щети по интериора на автомобила: тапицерия, табло, седалки, багажник, щети, предизвикани след зареждане на гориво, неотговарящо на стандартите и предписанието на производителя; щети, причинени от превоз на опасни товари; щети, причинени при експлоатация на автомобила, извън пътна мрежа и теглене на други МПС; щети, причинени от неправомерни ремонти, неодобрени от НАЕМОДАТЕЛЯ.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 33. НАЕМОДАТЕЛЯТ, респективно и служители/представители на НАЕМОДАТЕЛЯ, не носят отговорност за загуби (директна/индиректна/последваща) на печалба/приход или за разходи понесени от НАЕМАТЕЛЯ, както и за вреди, понесени от НАЕМАТЕЛЯ или от други лица, настъпили в резултат на или във връзка с използването, невъзможността за използване или закъснение при предоставяне на автомобил. НАЕМОДАТЕЛЯТ не носи отговорност за липси и кражба на лични вещи от МПС.

Чл. 34. Всички изменения и допълнения на договора, както и всички документи, отразяващи изпълнението му са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощени представители на страните.

Чл. 35. При възникнали спорове е валиден текста на договора и Общите условия на български език. Документите, получени чрез електронна или друга комуникация, включително с използване на Интернет, се допускат като писмено доказателство. Неразрешените доброволно между страните спорове се решават от компетентния български съд. В случай че НАЕМАТЕЛЯТ е чужд гражданин, НАЕМОДАТЕЛЯТ може да отнесе възникналия между страните спор за решаване пред чуждестранен съд - в държавата, чиито гражданин е НАЕМАТЕЛЯТ.

Чл. 36. За всички неуредени и произтичащи от договора случаи се прилагат разпоредбите на действащото законодателство. Договорът се съставя и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните. Неразделна част от него е и приемо-предавателния протокол.

Чл. 37. Защита на личните данни: С подписването на договора и Общите условия към него, които са неразделна част от индивидуалния договор сключен между страните, НАЕМАТЕЛЯТ се счита за информиран и декларира своето изрично и доброволно съгласие относно обработването на личните му данни от НАЕМОДАТЕЛЯ, чрез събиране, обработване, използване, предоставяне, съхраняване и пр. за целите на изпълнение на договора, както и да съхранява фотокопие на шофьорската книжка, съгласно ЗЗЛД. НАЕМАТЕЛЯТ се счита за информиран и декларира своето изрично съгласие, че НАЕМОДАТЕЛЯТ може да предостави личните му данни на компетентни държавни органи и/или институции, както и да ги предостави на трети лица, в предвидените от закона случаи. Уведомен е, че на сайта на дружеството е обявена Политика за защита на личните данни, с която може допълнително и безпрепятствено да се запознае.

Чл. 38. Нормалната експлоатация на наетия автомобил относно изминат пробег е 150 км средно на ден за срока на наема. При установяване на потребление надхвърлящо нормалната експлоатация на автомобила, Наемодателят запазва правото си да прекрати предоставената услуга, както и да не предоставя услугите си на Наематели, които при предходни наеми доказано са надхвърлили нормалната екслоатация определена от Наемодателя.

Чл. 39. С подписването на договора и Общите условия към него НАЕМАТЕЛЯТ се съгласява да получава информационни съобщения свързани с резервацията си, както и текущи кампании на НАЕМОДАТЕЛЯ. Тези съобщения могат да бъдат изпращани единствено от официалните канали на НАЕМОДАТЕЛЯ, включително email, Viber, SMS, Meta и други.

Дефиниции:
Едрогабаритен елемент (ЕЕ) – външни елементи част от каросерията на автомобила. За ЕЕ се считат: врати, калници, брони, капаци, прагове, колонки, капачки на огледала, таван.
Малогабаритен елемент (МЕ) – външни елементи част от едрогабаритните елементи на автомобила. За МЕ се считат: пластмасови вежди и лайсни, капачка за резервоар, капачка в броня, дръжки на врати, спойлер/дифузьор.

Настоящите общи условия влизат в сила на 01.03.2024 г.

Официален ценоразпис към чл. 29

Официален ценоразпис - стр. 1
Официален ценоразпис - стр. 2
Официален ценоразпис - стр. 3
Официален ценоразпис - стр. 4
Официален ценоразпис - стр. 5