Корпоративна политика и принципи на работа

Високата фирмена култура е решаваща предпоставка за постигането на траен пазарен успех. Като водеща национална компания за коли под наем, фирма „Модул” ЕООД /„Top Rent a car“ активно прилага принципите за постоянно поддържане на високо ниво на качество, професионализъм и грижа за клиента. Във всяка изпълнена работа ние се стремим не само да отговорим на изискванията и очакванията, на нашите клиенти, но и да отидем по-далеч, надхвърляйки ги. В стремежа си за постигане и подобряване на основните цели и стратегии, ние обръщаме първостепенно внимание към опазването на околната среда и ресурсите, безопасните условия на труд, развитието на персонала, зачитането на човешките права и потребности както и очакванията на обществото към дейността на компанията. Приемайки и прилагайки тези принципи, нашата компания споделя увереността, че корпоративни практики, основани на глобални такива, допринасят за отговорен растеж и помагат за изграждането на проспериращи и развиващи се общества.
Интегрираната социално-отговорна политика на „Модул” ЕООД /„Top Rent a car“ е приоритетно ориентирана в няколко стратегически направления:

Политика по качеството
За нас социалната отговорност е част от мисията ни да подпомагаме качеството и по-доброто развитие на нашето общество. Основната ни цел е професионално обслужване и удовлетвореност към всички наши клиенти, партньори и служители.
Опазване на околната среда
Ние напълно осъзнаваме своята отговорност като организация, чиято дейност е пряко свързана с устойчивото развитие и опазване на околната среда. Това е наша мисия и ние работим, искрено вярвайки в нея.
Равнопоставеност
Уважението към другите е от основно значение за нашето благополучие и професионална ефективност. Ангажираме се с превенция на дискриминацията и равни възможности при подбора и наемането на служители.
Безопасност и здравеопазване
Винаги се стремим да осигуряваме на нашите служители отлични условия за труд и безопасност на работното място, защото вярваме, че успеха на всяка компания започва с отговорността към хората, които градят нейния успех.

Политика по качеството

Приели сме, че в основата на нашата дейност е отговорността – към всички наши клиенти, бизнес партньори и служители. Основната ни цел е предоставянето на отлично професионално обслужване и висококачествени услуги. Отделяме особено внимание в измерването на клиентската удовлетвореност и нейното подобрение, чрез постоянен анализ и нововъведения в работата.
Ръководния екип на фирмата създава и поддържа вътрешна среда в която хората могат да бъдат напълно приобщени в постигането на общите цели. Като динамично развиваща се компания в този сектор, най-важна е отговорността към хората, които градят нейния успех и доброто ѝ име. Това се постига чрез мотивация и и стимулиране на постиженията на персонала, програми за обучение и квалификация, изграждане на фирмена култура, дискретност и конфиденциалност. Благосъстоянието на нашия екип е от най-голямо значение, ето защо ние сме създали определен модел на ценности и поведение, който демонстрира, че се отнасяме към всеки един по честен и коректен начин. За нас е изключително важно да изслушваме и да се съобразяваме с личните интереси на всеки служител, като му осигуряваме подходящата работна среда.
Непрекъснато продължаваме напред в стремежа си да подобрим качеството чрез технически иновации, специализиран персонал, нови автомобили и конкурентни цени, като следим изискванията на пазара и предпочитанията на потребителите.

Политика за равнопоставеност

Изпълнението на дейността от фирма „Модул” ЕООД /„Top Rent a car “ е напълно съобразено с принципите за равни човешки права и превенция на дискриминацията. От създаването на фирмата, ръководството съблюдава стриктно за равенството, както между мъжете и жените, така и между представителите на различни малцинствени групи. Всякакви форми на нетолерантност или фаворизиране са неприемливи и недопустими при назначаване на персонал, работа с клиенти, партньори или доставчици. Ние се ангажираме да предотвратим дискриминацията и да отстраним навреме всички дейности водещи до нея.
Ние наемаме служители единствено на база нашите изисквания и поставени условия за професионални качества, независимо от пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политически пристрастия, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно или имуществено положение, бременност или майчинство и други. Тези принципи се прилагат в ежедневната оперативна работа с цел да осигурим равенство, справедливост и уважение за всички наши служители.
Ежегодно, чрез държавни институции, обявяваме свободни места за трудоустрояване на хората с увреждания. Персонала на фирмата се състои от различни националности и възрастови групи, като искаме взаимно да се насърчаваме един към друг и да бъдем организация, в която индивидуалните различия се признават и ценят.
Считаме, че чрез включването на представители от различни полови, етнически и професионални групи, в една работна среда, изискваща съвместни усилия, ще се допринесе за утвърждаване на принципа на равните възможности и за превенция на дискриминацията.

Политика по опазване на околната среда

Като социално-отговорна компания, ние в „Модул” ЕООД /„Top Rent a car “ сме отдадени на каузата за зелено бъдеще и се стремим непрекъснато да намаляваме отпечатъка си върху околната среда. Ние разглеждаме устойчивото развитие като опит за изграждане на по-конкурентна икономика с по-малко вредни емисии. За осъществяването на тази цел ние предприемаме редица действия в няколко основни направления. При подбор на партньори винаги имаме изискване избраните фирми да имат внедрени екологосъобразни политики, отговарящи със стандартите в Западна Европа, за производство на екологично чисти, ефективни и висококачествени моторни превозни средства. Същите да спазват Стратегията на Общността за намаляване на емисиите на азотен оксид и твърди прахови частици, съгласно зададените Европейски стандарти, а произведените или закупените автомобили да съответстват на тези лимити. През последните 3 години, особено насочваме вниманието си към производители на електрически автомобили, като все по-често започнахме да инвестираме в тях. В допълнение, те са лесни за управление, особено в натоварена градска среда, тихи са и намаляват шумовото замърсяване. Винаги се стремим да насърчаваме нашите клиенти да изберат екологични превозни средства, като с това допринасят за изхвърлянето на по-малко вредни емисии във въздуха. По този начин ние демонстрираме ангажираността си към устойчивото развитие, по прозрачен и отговорен начин.

Политика за здравеопазване и работна безопасност

Ние вярваме, че успешната социална стратегия на всяка компания започва с отговорността към хората, които градят нейния успех и доброто ѝ име. Ръководството на „Модул” ЕООД /„Top Rent a car” се ангажира да осигури на служителите си приветлива работна среда, без инциденти и трудови злополуки. Основен приоритет за нас е здравето и безопасността на персонала, което се постига чрез постоянен мониторинг с цел идентифициране на потенциални рискове и предприемане на подходящи мерки. Стремим се непрекъснато да подобряваме условията на труд, като се консултираме със служителите и насърчаваме тяхното участие по въпроси свързани със здравето и безопасността. Ние ценим хората и тяхното благополучие, затова предлагаме избор между допълнително здравно осигуряване или карта Мултиспорт. Това включва профилактични прегледи и медецински изследвания един път в годината или безплатно посещение на избран от тях фитнес център.
Ангажираме се с осигуряване на лични предпазни средства за всички в съотвествие с нивото на риска, подходящо обучение и информираност за условията на труд, насърчаване на пряката и непосредствена комуникация между ръководството и служителите, постигане на съответствие с приложимите правни и други изисквания по отношение на ЗБУТ. За нас е изключително важно, че даваме на всеки възможността да развие максимално своя потенциал, като му осигуряваме подходящата среда.