Top Lease

Оперативен лизинг от Top Lease

Какво е оперативен лизинг?

Оперативния лизинг е услуга, която Ви позволява ползването на даден автомобил за определен период от време (12-60 месеца), но без опция за придобиване на собственост. Този вид услуга е предпочитан от фирмите, които желаят да планират своите разходи чрез фиксирани месечни вноски.

Основните предимства:

  • Данъчни ползи - намалява се капитала на фирмата;
  • Липса на допълнителни разходи за поддръжка;
  • Няма първоначална вноска и няма финансови гаранции. Вноските са месечни и на равни части;
  • Намалявате обема на данъците на Вашата фирма чрез ежемесечно приспадане на лизинговите вноски от облагаемите Ви приходи;
  • Осигурена е пълна техническа поддръжка, застраховка и гаранция на автомобила;

Условия за Оперативен Лизинг от Top Lease

Тук може да намерите пълните условия за оперативен лизинг от Top Lease

Оперативен лизинг с/у финансов лизинг

Оперативен лизинг

При оперативния лизинг, лизингодателят (или собственик), прехвърля само правото на ползване на собственост на лизингополучателя. Лизингополучателя не поемат риска на собственост, разходите за лизинг се третират като оперативен разход в отчета на приходите и разходите и лизингът не влияе на баланса.

Финансов лизинг

При финансовият лизинг, лизингополучателят поема част от рисковете на собствеността и се радва на някои от ползите. Финансовия лизинг се признава едновременно като актив и като задължение (за лизингови вноски) в баланса.

От данъчна гледна точка, лизингодателят може да претендира за данъчни облекчения на наетия актив само, ако е под формата на оперативен лизинг.