Декларация за поверителност


Настоящата Декларация за поверителност се отнася до услугите, предоставяни от фирма „МОДУЛ“ ЕООД и използването на уебсайта www.toprentacar.bg, както и всички притежавани от фирмата уебсайтове, домейни, приложения и продукти. Като регистриран оператор на лични данни пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), наша основна цел е да гарантираме защита на доброволно предоставената от Вас информация чрез практики, които надвишават минималните законови изисквания.

Информацията, която събираме:

 • Лична информация, събирана и обработвана при използване на услугата „отдаване на автомобил под наем“ – физическа идентичност (имена, номер на ЛК/Паспорт, дата на валидността, държава, от която е издадена, дата на раждане, пълен и точен адрес, телефон за връзка, електронна поща), сканираното копие или снимка на шофьорска книжка и частична информация за данни на кр. карта, с която е направен депозит за използване на услугата. Обработването е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор. Необходимостта от събирането на лична информация се налага и от факта, че при определени обстоятелства органите на държавните власти имат законово основание да изискват лична информация за идентификация.
 • Лична информация, предоставена от Вас при използването на нашия уебсайт и абониране за услуги – имена, дата на раждане, електронна поща. Примери за тези услуги са e-mail кампании или мероприятия. Предоставянето на тези данни е доброволно, но част от нашите услуги не са достъпни, ако не предоставите тази информация.
 • Обобщени данни. Тези данни се генерират от системата ни, докато следи трафика на интернет страницата. Тази информация не Ви идентифицира и не е свързана по никакъв начин с личната информация, която може да сте предоставили.

Споделяне на информация с трети лица:

 • Лични данни се предоставят на трети лица само след получаване на писмено съгласие от лицето, за което се отнасят данните.
 • Без съгласие на лицето лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица в случаите, когато сме задължени да предоставим информацията на държавни власти, които имат законово основание да изискат тази информация.
 • Обобщените данни не се споделят с трети страни, каквито са рекламодатели и бизнес партньори.

За какво се използва предоставената лична информация:

Ние събираме информация, която ни помага да Ви предложим възможно най-добра и персонализирана услуга, както и информация, за която сме нормативно задължени, съгласно българското законодателство. Вашата лична информация може да бъде съхранявана и обработвана за следните цели:

 • За да резервирате автомобил – в офис, по телефон или онлайн.
 • За да Ви предоставим услугата „отдаване на автомобили под наем“, при сключването на договор за наем.
 • За да обработим транзакциите, които можете да направите във връзка с наемането на автомобил.
 • В случаите, в които сме задължени да предоставим информация на държавни институции.
 • За да Ви предложим информацията, отговаряща най-точно на Вас и Вашите интереси.
 • За извършването на маркетингови кампании, промоции и пазарни изследвания.

Бисквитки:

Възможно е уеб сайтът, онлайн услугите, интерактивните приложения, електронните съобщения и рекламите на Модул ЕООД да използват кукита и други технологии като пиксел тагове. Тези технологии ни помагат да разберем по-добре поведението на потребителите, да разберем кои части от нашия уеб сайт са посещавали те и да улесним и измерим ефективността на рекламите и търсенията в интернет. Информацията, събрана от кукита и други технологии, считаме за нелична информация. Независимо от това, тъй като местните закони считат адресите на интернет протоколите (IP) или други подобни идентификатори за лична информация, ние също считаме тези идентификатори за лична информация. По подобен начин, когато неличната информация е комбинирана с лична информация, за целите на настоящата Политика за защита на личните данни ние третираме комбинираната информация за лична.
Ако искате да забраните кукитата, попитайте доставчика си, за да разберете как да направите това. Моля имайте предвид, че няма да можете да ползвате определени функции на уеб сайта на Модул ЕООД, след като забраните кукитата.
Както повечето уеб сайтове, и ние автоматично събираме определена информация и я съхраняваме в регистрационни файлове. Тази информация включва адреси на интернет протоколи (IP), вида и езика на браузъра, доставчика на интернет (ISP), страниците с препратки и изходните страници, операционната система, клеймото с дата/час, както и кликстрийм данни.
Използваме тази информация, за да разберем и анализираме тенденциите, за да администрираме сайта, да научим повече за поведението на потребителите на сайта, както и за да съберем демографска информация за потребителската си база като цяло. Модул ЕООД може да използва тези данни в маркетинговите и рекламните си услуги.

Срок на съхранение на лични данни:

Срокът за съхранение на предоставена лична информация е 4 години и 6 месеца, което се обосновава от чл.82, ал.4 от ЗАНН и чл.80 и 81 от НК във връзка с чл.189 ЗДвП. След изтичане на този срок информацията автоматично се изтрива.

Право на достъп до информацията:

Всеки клиент има право по всяко време на обработването да поиска информация за събираните и обработвани лични данни, както и да заяви блокиране или унищожаване (изтриване) на събрани за него лични данни. Изтриването на лични данни може да бъде извършено чрез попълване на формуляр. Ако изтриването противоречи на законови или договорни задължения за съхранение или други уредени в закона причини, вместо изтриване ще се извърши само блокиране на данните, като на Клиента се изпраща мотивиран отказ. За повече информация може да се свържете с нас на customer.service@toprentacar.bg


Сигнали по реда на ЗЗЛПСПОИН

Вътрешно подаване на сигнали по реда на закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения


ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ПО ВЪТРЕШНИЯ КАНАЛ

Сигналът се подава до служител, отговарящ за разглеждането на сигнали, писмено, включително чрез електронна поща, или устно. Устното подаване на сигнал може да се осъществи по телефона, по други системи за гласови съобщения, а по искане на сигнализиращото лице - чрез лична среща в уговорен между страните подходящ срок.

За регистрирането на сигнали се използват формуляри по образец, утвърден от националния орган за външно подаване на сигнали, който съдържа най-малко следните трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес, ако има такъв;

 1. имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни;
 2. конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;
 3. дата на подаване на сигнала;
 4. подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя. Писменият сигнал се подава от подателя чрез попълване на формуляр по образец, който се съхранява и предоставя от служител, отговарящи за разглеждането на сигнали. Устният сигнал се документира чрез попълване на формуляр от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, който предлага на подаващия сигнала да го подпише при желание от негова страна. Към сигнала могат да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация
 5. ако сигналът не отговаря на изискванията по ал. 1, на сигнализиращото лице се изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на сигнала. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него се връща на сигнализиращото лице
 6. всеки сигнал се проверява по отношение на неговата достоверност. Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на закона и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни. Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която той носи за набеждаване (Образец от Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно Закон за защита на лицата , подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения може да се намери при поискване от служителя, отговарящ за приемането на сигнали, както и на интернет страницата на Комисия за защита на личните данни https://www.cpdp.bg

РАБОТА СЪС СИГНАЛИТЕ И ВЪТРЕШНА ПРОВЕРКА

Служителите, отговарящи за разглеждането на сигнали, са длъжни да:
 1. получават сигналите и потвърждават получаването им в срок от 7 дни след получаването;
 2. гарантират, че самоличността на сигнализиращото лице и на всяко друго лице, посочено в сигнала, ще бъде надлежно защитена и предприемат нужните мерки за ограничаване на достъпа до сигнала на неоправомощени лица;
 3. поддържат връзка със сигнализиращото лице, като при необходимост изискват допълнителни сведения от него и от трети лица;
 4. предоставят обратна информация на подателя на сигнала за предприетите действия в срок не по-дълъг от три месеца след потвърждаването на получаването на сигнала;
 5. предоставят обратна информация на подателя на сигнала за предприетите действия в срок не по-дълъг от три месеца след потвърждаването на получаването на сигнала;
 6. документират устни сигнали;
 7. поддържат регистър на подадените сигнали;
 8. изслушат лицето, срещу което е подаден сигналът, или да приемат писмените му обяснения и да съберат и оценят посочените от него доказателства;
 9. предоставят на засегнатото лице всички събрани доказателства и да му предоставят възможност да направи възражение по тях в 7-дневен срок, при спазване на защитата на сигнализиращото лице;
 10. предоставят възможност на засегнатото лице да представи и посочи нови доказателства, които да бъдат събрани в хода на проверката;
 11. в случай че изнесените в сигнала факти бъдат потвърдени:
  a) организират предприемането на последващи действия във връзка със сигнала, като за целта могат да изискват съдействието на други лица или звена в структурата на съответния задължен субект;
  б) предлагат на ръководството на предприятието/работодателя предприемане на конкретни мерки с цел преустановяване или предотвратяване на нарушението в случаите, когато такова е констатирано или има реална опасност за предстоящото му извършване;
  в) насочват сигнализиращото лице към компетентните органи, когато се засягат неговите права;
  г) препращат сигнала на органа за външно подаване на сигнали при необходимост от предприемане на действия от негова страна, като за препращането сигнализиращото лице се уведомява предварително; в случай че сигналът е подаден срещу работодателя на сигнализиращото лице, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнала, насочва лицето към едновременно сигнализиране на органа за външно подаване на сигнали.

В случай на подаден сигнал служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, следва да придобие Уникален идентификационен код /УИН/, който следва да се използва от него за регистриране на подадените сигнали до задължените субекти.

За получаването на УИН служителят, отговарящ за разглеждането на сигнала ще трябва да предостави следната информация):

 1. Наименование и ЕИК/БУЛСТАТ на работодателя, при който е подаден сигналът;
 2. Идентификационни данни на служителя, отговарящ за разглеждането на сигнала;
 3. Предмет на сигнала /съответните области, предвидени в чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от закона;
 4. Начин на получаване /писмено или устно/;

ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ

Работодателят:
 1. въз основа на постъпилия сигнал и на предложенията на служителя, отговарящ за разглеждането на сигнала предприема действия в рамките на своята компетентност за преустановяване на нарушението или за предотвратяването му, ако то не е започнало;
 2. приоритизира по предварително определени критерии и правила разглеждането на постъпилите множество сигнали за по-тежки нарушения;
 3. прекратява проверката:
  a) когато нарушението, за което е подаден сигналът, е маловажен случай и не налага предприемането на допълнителни последващи действия; приключването не засяга други задължения или приложими процедури във връзка с нарушението, за което е подаден сигнал, нито защитата по закона по отношение на вътрешното или външното подаване на сигнали;
  б) по повтарящ се сигнал, който не съдържа нова информация от съществено значение за нарушение, по отношение на което вече има приключила проверка, освен ако нови правни или фактически обстоятелства не дават основание за предприемането на последващи действия;
  в) когато се установят данни за извършено престъпление; сигналът и материалите към него се изпращат незабавно на прокуратурата;
 4. изготвя индивидуален доклад, в който описва накратко информацията от сигнала, предприетите действия, окончателните резултати от проверката по сигнала, които заедно с мотивите съобщава на подалия сигнала работник или служител и на засегнатото лице при спазване на задължението за тяхната защита.

В случаите, когато проверката е прекратена на основание т. 3, букви „а" и „б", сигнализиращото лице може да подаде сигнал до националния орган за външно подаване на сигнали.

КОНТАКТИ НА СЛУЖИТЕЛИ, ОТГОВАРЯЩ ЗА ПРИЕМАНЕТО НА СИГНАЛИ ПО ЗЗЛПСПОИН:

- Борислава Владимирова Овчарова, тел : +359 885 538 805 и служебен адрес за кореспонденция, гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ 269, ет.3
- Пламен Даниелов Пеев, тел : +359 893 049 996 и служебен адрес за кореспонденция, гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ 269, ет.3
електронна поща, на която се подават сигнали: signal@toprentacar.bg

Утвърдил: Милен Маринов (Управител Модул ЕООД)