Национална компания за коли под наем Top Rent A Car

На 04.08.2016г. МОДУЛ ЕООД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 по проект "Създаване на условия за дългосрочна и устойчива заетост в "Модул" ЕООД", BG05M9OP001-1.003-0234-С01 на обща стойност 282 338.06 лева БФП, от които 239987.35 лева европейско и 42350.71 лева национално съфинансиране.
МОДУЛ ще реализира настоящия проект, който предвижда наемането на 22 безработни или неактивни лица от целевите групи (13 бр. младежи на възраст до 29 г., със завършено средно или висше образование, търсещи работа или неактивни и 9 бр. безработни или неактивни лица на възраст между 30 и 54 г.) на позициите „Експерт маркетинг“, „Мениджър ключови клиенти“, „Организатор ремонт и поддръжка", „Програмист уеб сайтове“, „Уеб дизайнер“, „Експерт продажби“, „Търговски представител“, „Отговорник телефонни продажби“, „Специалист контрол на документи“, „Автомонтьор“, „Отговорник автомивка“ и „Шофьор на лек автомобил до 9 места“, осигуряването на заетост и трудови възнаграждения за срок от 12 месеца и създаването на подходящи условия за извършването на професионалните задължения на новонаетите лица чрез оборудването на новите работни места. След приключването на изпълнението на проекта МОДУЛ ЕООД ще поеме ангажимента да запази най-малко 11 работни места за минимален срок от още 12 месеца, като по този начин осигури заетост за срок от 24 месеца. Реализацията на проектното предложение ще има изцяло положително въздействие върху представителите на целевата група. В резултат на професионалния опит, който ще получат, наетите лица ще придобият нови умения, които ще ги направят по-адаптивни към пазара на труда и в дългосрочен план ще бъдат полезни за по-активното им участие на него. Успешното осъществяване на проектното предложение ще доведе до осигуряването на трайна заетост, повишаване на доходите и икономическата активност и социалната им интеграция.
Общата цел на проекта е осигуряване на устойчива заетост за 11 представители на целевата група. Специфичните цели на проекта включват:

 • Създаването на 22 нови работни места в МОДУЛ ЕООД.
 • Оборудване на новосъздадените работни места и постигане на функционалност на работната среда, отговаряща на изискванията за безопасни и здравословни условия на труд.
 • Осигуряване на заетост и трудово възнаграждение за 22 безработни или неактивни лица за срок от 12 месеца.

Създавайки нови работни места за представители I на уязвимата група на безработните и неактивни младежи до 29 г., проектът ще спомогне за постигането на специфичните цели на ОПРЧР, които се фокусират върху борбата с безработицата сред уязвимите групи на пазара на труда, най-вече младежите и продължително безработните, както и постигането на по-висока заетост сред по-възрастните хора.
Общата и специфичните цели на проекта са в пълно съзвучие със Специфичната цел 3 на Инвестиционен приоритет 2 от Приоритетна ос 1 – „Увеличаване броя на включените в заетост, в самостоятелна заетост или в обучение безработни младежи на възраст до 29 г. вкл., със завършено средно или висше образование“.

Начало на проекта: 04.08.2016 г.
Край на проекта: 04.06.2018 г.

Във връзка с изпълнението на проект "Създаване на условия за дългосрочна и устойчива заетост в "Модул" ЕООД", BG05M9OP001-1.003-0234-С01, "Модул" ЕООД обявява:

- Следните свободни работни позиции:

 • Експерт маркетинг
 • Мениджър ключови клиенти
 • Организатор ремонт и поддръжка
 • Програмист уеб сайтове
 • Уеб дизайнер
 • Експерт продажби
 • Отговорник телефонни продажби
 • Търговски представител
 • Специалист контрол на документи
 • Отговорник автомивка
 • Автомонтьор
 • Шофьор, лек автомобил до 9 места

Целева група: Безработни и/или неактивни лица. Право на участие в проекта имат лицата, които:
 • не участват в никаква форма на заетост;
 • не работят по трудово/служебно правоотношение, независимо от вида му;
 • не осъществяват стопанска дейност като търговец по смисъла на Търговския закон, включително като едноличен търговец;
 • не са тютюнопроизводител/земеделски производител;
 • нямат сключен договор за управление и контрол на търговски дружества;
 • нямат доходи от упражняване на занаят или свободна професия;
 • нямат доходи от извънтрудови правоотношения в т.ч. да не са изпълнител по договори за изработка/услуга и др., сключени по реда на ЗЗД;
 • Не участват в никакви форми на образование или обучение, вкл. редовни, вечерни, задочни и дистанционни форми на образование, както и всякакви видове професионални обучения и ключови компетентности;

Ако желаете да станете част от нашия растящ екип и отговаряте на тези условия, моля изпратете ни автобиография и ние ще се свържем с Вас!Във връзка с изпълнението на проект "Създаване на условия за дългосрочна и устойчива заетост в "Модул" ЕООД", BG05M9OP001-1.003-0234-С01, "Модул" ЕООД обявява:

- Публична покана за Избор на изпълнител за доставка на уреди за оборудване на автомивка и автосервиз: свали


- Публична покана за Избор на изпълнител за доставка на компютърна офис техника и софтуер и специализиран хардуер и софтуер за сканиране и четене на лични документи: свали

Във връзка със зададени въпроси от кандидат Стемо ООД, даваме следните разяснения:

 • въпрос 1: Къде да се инсталира Уеб Сървиса, локално (при Вас), или на сървър на производителя?
  отговор: Уеб сървисът (софтуерната система) трябва да бъде инсталирана локално на компютъра и да работи постоянно, включително и без интернет свързаност.
 • въпрос 2: Какви документи (като формат) и на кои държави?
  отговор: ID-1, ID-2, ID-3 - включително и шофьорски книжки без машинно прочетаема зона (MRZ). Трябва да се извличат данните от всички паспорти и лична карта, както и шофьорски книжки издадени от страни в и извън Европа.
 • въпрос 3: Каква информация трябва да се извлича?
  отговор: Пълните данни на документа, включително и информацията от документи, които нямат машинно прочетаема зона (шофьорски книжки) и автоматично да се попълват в софтуерната ни система: тип на документа, номер на документа, място на издаване, дата на издаване, валидност, три имена, дата на раждане, ЕГН.
 • въпрос 4: Трябва ли да има снимка на самия документ?
  отговор: Да
 • въпрос 5: Какъв е приблизителният брой трансакции на година?
  отговор: Системата трябва да работи самостоятелни и да няма ограничение в броя на трансакции/сканирани документи.

На 27.10.2016 в хотел Best Western гр. Варна се проведе събитие по представянето на проекта, в което участваха 40 души - служители и партньори на фирмата. Бяха представени целите на проекта и планираните резултати.

На 04.06.2018 г. приключи изпълнението на Проект № BG05M9OP001-1.003-0234-С01 „СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ДЪЛГОСРОЧНА И УСТОЙЧИВА ЗАЕТОСТ В „МОДУЛ“ ЕООД“. Проектът се изпълни по ДБФП №BG05M9OP001-1.003-0234-С01 в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд и от националния бюджет на Република България.

Общата цел на проекта беше осигуряване на устойчива заетост за 11 безработни или неактивни лица.

С финансовата подкрепа на Европейския социален фонд, тя беше успешно изпълнена и във фирмата бяха:
 • Създадени 22 нови работни места.
 • Осигурена заетост и трудово възнаграждение за 22 безработни и неактивни лица за срок от 12 месеца.
 • Оборудвани новосъздадените работни места и постигната функционалност на работната среда, отговаряща на изискванията за безопасни и здравословни условия на труд.

Проектът се изпълни в продължение на 22 месеца и подобри условията на труд на 22 лица. Наети бяха безработни или неактивни лица от целевите групи (младежи на възраст до 29 години със завършено средно или висше образование, търсещи работа или неактивни, както и безработни или неактивни лица на възраст между 30 и 54 г.) на позициите: Експерт маркетинг, Мениджър ключови клиенти, Организатор ремонт и поддръжка, Програмист уеб сайтове, Уеб дизайнер, Експерт продажби, Отговорник телефонни продажби, Търговски представител, Специалист контрол на документи, Отговорник автомивка, Автомонтьор, Шофьор, лек автомобил до 9 места.

Осигурена беше заетост и трудови възнаграждения за срок от 12 месеца на наетите лица, бяха създадени подходящи условия за извършването на професионалните им задължения чрез оборудване на новите работни места.
Към настоящия момент са запазени всички 22 работни места, като след приключването на проекта „Модул“ЕООД ще запази повечето от тях, но най-малко 11, за минимален срок от още 12 месеца, като по този начин им осигури заетост за срок от 24 месеца.

Реализацията на проекта имаше изцяло положително въздействие върху лицата от целевата група, тъй като те натрупаха нови умения и професионален опит, които ги направиха по-адаптивни към пазара на труда, а това ще им осигури трайна заетост, повишаване на доходите, икономическата активност и социалната им интеграция.


На 04.06.2018 г. в хотел Best Western Варна се проведе събитие по представянето на основните дейности и резултатите от изпълнението на проекта, в което участваха над 50 души – служители, партньори на фирмата, представители на медиите и екипа за управление.