Национална компания за коли под наем Top Rent A Car

На 04.08.2016г. МОДУЛ ЕООД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 по проект "Създаване на условия за дългосрочна и устойчива заетост в "Модул" ЕООД", BG05M9OP001-1.003-0234-С01 на обща стойност 282 338.06 лева БФП, от които 239987.35 лева европейско и 42350.71 лева национално съфинансиране.
МОДУЛ ще реализира настоящия проект, който предвижда наемането на 22 безработни или неактивни лица от целевите групи (13 бр. младежи на възраст до 29 г., със завършено средно или висше образование, търсещи работа или неактивни и 9 бр. безработни или неактивни лица на възраст между 30 и 54 г.) на позициите „Експерт маркетинг“, „Мениджър ключови клиенти“, „Организатор ремонт и поддръжка", „Програмист уеб сайтове“, „Уеб дизайнер“, „Експерт продажби“, „Търговски представител“, „Отговорник телефонни продажби“, „Специалист контрол на документи“, „Автомонтьор“, „Отговорник автомивка“ и „Шофьор на лек автомобил до 9 места“, осигуряването на заетост и трудови възнаграждения за срок от 12 месеца и създаването на подходящи условия за извършването на професионалните задължения на новонаетите лица чрез оборудването на новите работни места. След приключването на изпълнението на проекта МОДУЛ ЕООД ще поеме ангажимента да запази най-малко 11 работни места за минимален срок от още 12 месеца, като по този начин осигури заетост за срок от 24 месеца. Реализацията на проектното предложение ще има изцяло положително въздействие върху представителите на целевата група. В резултат на професионалния опит, който ще получат, наетите лица ще придобият нови умения, които ще ги направят по-адаптивни към пазара на труда и в дългосрочен план ще бъдат полезни за по-активното им участие на него. Успешното осъществяване на проектното предложение ще доведе до осигуряването на трайна заетост, повишаване на доходите и икономическата активност и социалната им интеграция.
Общата цел на проекта е осигуряване на устойчива заетост за 11 представители на целевата група. Специфичните цели на проекта включват:

 • Създаването на 22 нови работни места в МОДУЛ ЕООД.
 • Оборудване на новосъздадените работни места и постигане на функционалност на работната среда, отговаряща на изискванията за безопасни и здравословни условия на труд.
 • Осигуряване на заетост и трудово възнаграждение за 22 безработни или неактивни лица за срок от 12 месеца.

Създавайки нови работни места за представители I на уязвимата група на безработните и неактивни младежи до 29 г., проектът ще спомогне за постигането на специфичните цели на ОПРЧР, които се фокусират върху борбата с безработицата сред уязвимите групи на пазара на труда, най-вече младежите и продължително безработните, както и постигането на по-висока заетост сред по-възрастните хора.
Общата и специфичните цели на проекта са в пълно съзвучие със Специфичната цел 3 на Инвестиционен приоритет 2 от Приоритетна ос 1 – „Увеличаване броя на включените в заетост, в самостоятелна заетост или в обучение безработни младежи на възраст до 29 г. вкл., със завършено средно или висше образование“.

Начало на проекта: 04.08.2016 г.

Край на проекта: 04.06.2018 г.

Във връзка с проект "Създаване на условия за дългосрочна и устойчива заетост в "Модул" ЕООД", BG05M9OP001-1.003-0234-С01, "Модул" ЕООД обявява:

 • Публична покана за Избор на изпълнител за доставка на уреди за оборудване на автомивка и автосервиз: свали
 • Публична покана за Избор на изпълнител за доставка на компютърна офис техника и софтуер и специализиран хардуер и софтуер за сканиране и четене на лични документи: свали

Във връзка със зададени въпроси от кандидат Стемо ООД, даваме следните разяснения:

 • въпрос 1: Къде да се инсталира Уеб Сървиса, локално (при Вас), или на сървър на производителя?
  отговор: Уеб сървисът (софтуерната система) трябва да бъде инсталирана локално на компютъра и да работи постоянно, включително и без интернет свързаност.
 • въпрос 2: Какви документи (като формат) и на кои държави?
  отговор: ID-1, ID-2, ID-3 - включително и шофьорски книжки без машинно прочетаема зона (MRZ). Трябва да се извличат данните от всички паспорти и лична карта, както и шофьорски книжки издадени от страни в и извън Европа.
 • въпрос 3: Каква информация трябва да се извлича?
  отговор: Пълните данни на документа, включително и информацията от документи, които нямат машинно прочетаема зона (шофьорски книжки) и автоматично да се попълват в софтуерната ни система: тип на документа, номер на документа, място на издаване, дата на издаване, валидност, три имена, дата на раждане, ЕГН.
 • въпрос 4: Трябва ли да има снимка на самия документ?
  отговор: Да
 • въпрос 5: Какъв е приблизителният брой трансакции на година?
  отговор: Системата трябва да работи самостоятелни и да няма ограничение в броя на трансакции/сканирани документи.

На 27.10.2016 в хотел Best Western гр. Варна се проведе събитие по представянето на проекта, в което участваха 40 души - служители и партньори на фирмата. Бяха представени целите на проекта и планираните резултати.