Информация относно COVID-19

На 01.02.2021г. "Модул" ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, процедура "Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемия COVID-19" по проект BG16RFOP002-2.077-0315 "Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемия COVID-19", на обща стойност 150 000.00 лева БФП, от които 127 500.00 лева, осигурени от Европейски фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" и 22 500.00 лева Национално съфинансиране.

Целта на проекта е Осигуряването на оперативен капитал за Модул ЕООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очакваните резултати от подкрепа по проекта се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на "Модул" ЕООД за преодоляване на икономическите последствия от пандемия COVID-19, продължаване на дейността и стабилност на работните места.

Начало на проекта: 01.02.2021 г.
Край на проекта: 01.05.2021 г.